Hotărâre nr. 213 privind alocarea unor locuri suplimentare în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul Maicii Domnului” Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 12.12.2012;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind alocarea unor locuri suplimentare în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul Maicii Domnului” Turda, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, d-l. Tudor Ştefănie;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 11821/26.11.2012 al Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda şi a Direcţiei Venituri şi Taxe Locale din Cadrul Primăriei Turda.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind protecţia persoanelor vărstnice, a Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, precum şi Hotărârea Consiliului Local Turda nr. 97/27.05.20004 prin care s-a aprobat încheierea unui contract de parteneriat între Consiliul Local Turda şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.

Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate nr. 1 (buget-finanţe, prognoze econoice, investiţii) şi nr. 4 (muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi), ale Consiliului Local al municipiului Turda;

În baza art. 36 alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1, si alin. 6 si art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală – republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă, începând cu data prezentei hotărâri, suplimentarea cu un număr de 3 locuri de la 25 la 28 de locuri, în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul Maicii Domnului” Turda şi plata contribuţiei lunare în cuantum de 900 lei/lună/beneficiar. Astfel, costurile suportate din bugetul local pentru 28 de persoane vor fi de 25.200 lei/lună, iar pe an de 302.400 lei/an.

Art. 2. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei Economice, Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Vârstnici “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Matei Cristian Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 21

– împotriva –

– abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor prezenţi este 21.

X