Hotărâre nr. 214 privind aprobarea brand-ului turistic al Municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara din data de 21.12.2010;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea brand-ului turistic al Municipiului Turda, elaborat din initiativa d-lui primar Tudor Stefanie;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 15530/20.12.2010;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2, art. 45, alin. 1 si alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba varianta nr. 1, reprezentand brand-ul turistic al Municipiului Turda.

Art. 2. Comunicarea si ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarului Municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Societatilor comerciale subordonate Consiliului Local al Municipiului Turda, precum si celorlalte servicii si compartimente organizate in cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Turda.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Irimie Mircea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 20

– impotriva –

– abtineri –

Numarul total al consilierilor este de 21.

Numarul consilierilor prezenti este de 20.

X