Hotărâre nr. 214 privind înfiinţarea la nivelul Spitalului Municipal Turda a Serviciului de Management al Calităţii Serviciilor Medicale

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 12.12.2012;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind înfiinţarea la nivelul Spitalului Municipal Turda a Serviciului de Management al Calităţii Serviciilor Medicale, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, d-l. Tudor Ştefănie;

Având în vedere raportul de specialitate şi avizul comisiilor de specialitate nr. 2 (administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic) şi nr. 5 (învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism), ale Consiliului Local al municipiului Turda;

Având în vedere HCL nr. 85 din 29.06.2010 privind măsurile de preluare a Spitalului Municipal Turda, prin care s-a aprobat transferul atribuţiilor şi competenţelor, respectiv managementul Spitalului Municipal Turda, din subordinea Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Cluj în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda;

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 1, alin. 2 şi ale art. 4 din Ordinul MS nr. 975 din 1 octombrie 2012, privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 15, lit. d din HG nr. 56 din 29 ianuarie 2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

În baza art. 36 alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 6, lit. “a”, pct. 3, art. 45, alin. 1, si alin. 6 si art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală – republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea la nivelul Spitalului Municipal Turda a Serviciului de Management al Calităţii Serviciilor Medicale.

Art. 2. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Serviciului Relaţii Publice şi Resurse Umane, Spitalului Municipal Turda şi Ministerului Sănătăţii.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Matei Cristian Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 21

– împotriva –

– abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor prezenţi este 21.

X