Hotărâre nr. 215 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 12.12.2012;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal Turda, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, d-l. Tudor Ştefănie;

Având în vedere raportul de specialitate şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 (administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic) a Consiliului Local al municipiului Turda, precum şi adresa nr. 13394/13.11.2012 a Spitalului Municipal Turda;

Având în vedere HCL nr. 85 din 29.06.2010 privind măsurile de preluare a Spitalului Municipal Turda, prin care s-a aprobat transferul atribuţiilor şi competenţelor, respectiv managementul Spitalului Municipal Turda, din subordinea Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Cluj în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda;

În conformitate cu prevederile art. 10 din Ordinul MS nr. 1229 din 1 august 2011, privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

În baza art. 36 alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 6, lit. “a”, pct. 3, art. 45, alin. 1, si alin. 6 si art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală – republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal Turda, potrivit anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Serviciului Relaţii Publice şi Resurse Umane, Spitalului Municipal Turda.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Matei Cristian Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI : – pentru 21

– împotriva –

– abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor prezenţi este 21.

 

ANEXA 1 la HCL nr. 215/12.12.2012

CRITERII DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal Turda

I. Pentru funcţiile de execuţie:

1. Cunoştinţe şi experienţă profesională

2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului

3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate

4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină

5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normativele de consum

6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate

7. Condiţii de muncă

II. Pentru funcţiile de conducere se vor utiliza, suplimentar, şi următoarele criterii de evaluare:

1. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în ansamblul unităţii

2. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea

3. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii compartimentului

4. Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte compartimente

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Matei Cristian Octavian

X