Hotărâre nr. 215 privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente contractelor de inchiriere pentru locuinte, curti si gradini din municipiul Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara din data de 21.12.2010;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente contractelor de inchiriere pentru locuinte, curti si gradini din municipiul Turda, elaborat din initiativa d-lui primar Tudor Stefanie;

Avand in vedere raportul de specialitate al Administratorului Public si avizul de specialitate al comisiei nr.1, pentru buget – finanţe, prognoze economice, a Consiliului Local al Municipiului Turda;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 4, lit. a, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 1 si alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente contractelor de inchiriere pentru locuinte, curti si gradini din municipiul Turda.

Art. 2. Scutirea se acorda pe baza cererilor titularilor contractelor de inchiriere, care se vor depune pana la data de 15.01.2011.

Art. 3. Solicitantii vor beneficia de aceasta facilitate, in conditiile in care vor achita integral debitele restante pana la data de 31.03.2011.

Art. 4. Comunicarea si ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarului Municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Directiei Economice si Serviciului Public Adminstrarea Patrimoniului Imobiliar.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Irimie Mircea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 20

– impotriva –

– abtineri –

Numarul total al consilierilor este de 21.

Numarul consilierilor prezenti este de 20.

X