Hotărâre nr. 216 privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice si juridice

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinară din data de 21.12.2010;

Având in vedere proiectul de hotărâre privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale depuse de persoane fizice si juridice, proiect elaborat din iniţiativa d-nului primar Tudor Stefănie;

În temeiul art. 45, alin.2, lit. c, din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 – republicata;

Având în vedere prevederile O.G.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat, art. 125 alin. 2, lit. d;

În baza raportului de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Constatare, Impunere si Control cu nr. 3.150/3/04.11.2010, al raportului de specialitate nr. 14.116/23.11.2010 si 14.659/07.12.2010 intocmit de Serviciul Executori Bugetari, al expunerii de motive nr. 226 / 23.11.2010 si 239/07.12.2010, conform avizului de specialitate al Comisiei nr. 1 a Consiliului Local pentru buget, finanţe, prognoze economice;

Ţinând seama de prevederile art. 36, alin. 1 si alin. 2, art. 45, alin. 1 si alin. 6 si ale art. 115, alin.1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale cu nr. 215/2001, republicata şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă cererea nr. 844 / 19.10.2010 depusa de FUNDATIA DE ECOLOGIE SI TURISM „POTAISSA” TURDA, cu sediul social in municipiul Turda, str. Zorilor nr. 3, bloc F9 , ap.32, avand C.U.I. 11182323, si se acorda scutirea la plata taxei cladiri incepand cu anul 2010, pentru spatiul inchiriat pe str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 6, in anul 2010 pentru suma de 3.225,08 lei, si a majorarilor de intarziere aferente taxei pe cladiri care sunt in suma de 381,72 lei la data de 09.11.2010, cu conditia nedesfasurarii in continuare de activitati economice.

Art. 2. Se aprobă cererea nr. 13.020/22.10.2010, completata cu adresa 13.742/12.11.2010, depusa de d-na MURESAN ZINA, domiciliata in mun. Turda, str. Clujului nr. 14 , si se acorda scutirea de la plata a majorarilor de intarziere datorate bugetului local care sunt in suma totala de 2.790,83 lei si sunt compuse din:

-majorari de intarziere impozit cladiri la 09.11.2010 = 2.160,73 lei;

-majorari de intarziere publicitate sediu la 09.11.2010 = 470,34 lei;

-majorari de intarziere taxa monument la 09.11.2010 = 159,76 lei.

Scutirea de la plata majorarilor de intarziere, se acorda cu conditia achitarii in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii a debitelor restante la publicitate sediu si taxa monument, a penalitatilor de intarziere datorate pe fiecare tip de impozit si a majorarilor de intarziere calculate si datorate pana la data platii.

Art. 3. Se aprobă cererea nr.13.759/15.11.2010, depusa de d-nul DAN IOAN domiciliat in municipiul Turda, str. Libertatii nr. 6, ap.27, si se acorda scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladiri, in suma de 261,76 lei.

Scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladiri, se acorda cu conditia achitarii in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii a impozitului pe cladiri restant, a penalitatilor de intarziere aferente si a majorarilor de intarziere la impozit cladiri calculate si datorate pana la data platii.

Art. 4. Se aproba cererea nr. 13.829/16.11.2010, completata cu documentele inregistrate sub nr. 14.266/26.11.2010 depusa de S.C. ADAD S.R.L. cu sediul social in municipiul Turda, str. Ana Ipatescu nr. 6, avand C.U.I. 17668455 si se aproba scutirea la plata a majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale in suma de 2.886 lei, compuse din:

– majorari de intarziere impozit cladiri = 2.839 lei;

-majorari de intarziere impozit teren = 47 lei.

Scutirea de la plata majorarilor de intarziere in suma de 2.886 lei se acorda cu conditia achitarii in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii a debitelor restante si a majorarilor de intarziere calculate si datorate pana la data platii.

Art. 5. Se aproba cererea nr. 14.324 / 29.11.2010,depusa de d-nii SASU VALER si sotia ANA, domiciliati in mun. Turda, str. Gh. Baritiu nr. 130 ,si se aproba scutirea de la plata a majorarilor de intarziere datorate bugetului local care sunt in suma totala de 667,64 lei la data de 07.12.2010, si sunt compuse din:

-majorari de intarziere impozit cladiri = 550,66 lei;

-majorari de intarziere impozit teren = 98,37 lei;

-majorari de intarziere impozit teren intravilan agricol = 18, 61 lei.

Scutirea de la plata majorarilor de intarziere in suma de 667,64 lei se acorda cu conditia achitarii in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii a debitelor restante si a majorarilor de intarziere calculate si datorate pana la data platii.

Art. 6. Se aproba cererea nr. 14.325/29.11.2010, depusa de S.C. VINCON DISTRIBUTION S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, str. Drumul intre Vii nr. 26, C.U.I. 6423794, si se aproba scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladiri in suma de 4.093,77 lei.

Scutirea de la plata majorarilor de intarziere in suma de 4.093,77 lei se acorda cu conditia achitarii in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii a majorarilor de intarziere calculate si datorate pana la data platii impozitului pe cladiri.

Art. 7. Se aproba cererea inregistrata la registratura Primariei municipiului Turda sub nr. 12.721/18.10.2010 si la Directia Impozite si Taxe Locale, Serviciul Executori Bugetari sub nr. 14.579/06.12.2010,depusa de S.C. FLEIBURG COM S.R.L. , cu sediul social in municipiul Turda, str. Stefan cel Mare nr. 24, C.U.I. 2892526, si se aproba scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale care sunt in suma de 520,62 lei la data de 07.12.2010, compuse din:

-majorari de intarziere impozit cladiri = 438,68 lei;

-majorari de intarziere impozit teren = 43,48 lei;

-majorari de intarziere impozit auto = 32,08 lei;

-majorari de intarziere publicitate panou = 6,38 lei.

Scutirea de la plata majorarilor de intarziere in suma de 520,62 lei se acorda cu conditia achitarii in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii a debitelor restante si a majorarilor de intarziere calculate si datorate pana la data platii.

Art. 8. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei hotărâri se încredintează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Managerului Public, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale – Serviciului Constatare, Impunere si Control, Serviciului Executori Bugetari şi contribuabililor carora li s-au aprobat inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Irimie Mircea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 20

– impotriva –

– abtineri –

Numarul total al consilierilor este de 21.

Numarul consilierilor prezenti este de 20.

X