Hotărâre nr. 217 privind rectificarea bugetului pe anul 2010

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 21.12.2010.

Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2010, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Stefanie Tudor;

În baza referatului de specialitate al Direcţiei Economice nr. 15.655/21.12.2010, conform avizului de specialitate al comisiei nr.1 (pentru buget – finanţe, prognoze economice);

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 11 / 2010 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2010, art. 1, art. 3 si art. 5 alin 3 lit. a-d,f si a prevederilor art. 36, alin 1 si 2, lit. b si art. 45, alin. 2 si 6 din Legea 215 / 2001 privind Administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286 / 2006, in temeiul Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale – actualizata şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2010 conform anexei nr. 3 pentru investiţii.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Irimie Mircea

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 20

– impotriva –

– abtineri –

Numarul total al consilierilor este de 21.

Numarul consilierilor prezenti este de 20.

X