Hotărâre nr. 218 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 12.12.2012;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar, elaborat din iniţiativa dnei. consilier local Crişan Rozalia, a d-lui consilier local Matei Cristian Octavian şi a dlui. consilier local Roş Nicolae.

În conformitate cu prevederile:

  • art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin (1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se desemnează domnul Micu Ovidiu reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală a S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Micu Ovidiu reprezentant al Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., pentru:

1.Revocarea mandatului membrilor Consiliului de administraţie:

 • Emil Luca;
 • Petre Bogdan Hidan;
 • Ana Barbu;
 • Sebastian Miron Ciho;
 • Attila Bela Biro;
 • Petho Sigismund;
 • Traian Cosmin Cismaş;
 • Emilian Ioan Radu;
 • Radu Nicolae Panait.

2. Aprobarea numirii noilor membrii ai Consiliului de administraţie a S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.;
3.Stabilirea remuneraţiei noilor membrii al Consiliului de administraţie a S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.;
4.Aprobarea Contractului de mandat încheiat între S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., reprezentată de AGA şi membrii Consiliului de administraţie, conform modelului – cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din Hotărârea nr. 260/31.10.2012 a Consiliului Judeţean Cluj;
5.Semnarea Contractelor de mandat cu noii membrii ai Consiliului de administraţie a S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.;
6.Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2012, rectificat al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.;
7.Desemnarea persoanei care va avea drept de semnătură în bancă alături de Directorul economic al societăţii;
8.Stabilirea remuneraţiei membrilor comisiei de cenzori a S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.
9.Diverse.

Art. 3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea HCL nr. 243/20.11.2008.

Art. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează; reprezentantului Consiliului Local în A.G.A. la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum şi S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Matei Cristian Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 20

– împotriva –

– abţineri 1

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor prezenţi este 21.

 

 

X