Hotărâre nr. 218 privind rectificarea bugetului pe anul 2010

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 30.12.2010.

Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2010, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Stefanie Tudor;

În baza referatului de specialitate al Direcţiei Economice nr. 15.856 /28.12.2010, conform avizului de specialitate al comisiei nr.1 (pentru buget – finanţe, prognoze economice);

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 11 / 2010 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2010, art. 1, art. 3 si art. 5 alin 3 lit. a-d,f si a prevederilor art. 36, alin 1 si 2, lit. b si art. 45, alin. 2 si 6 din Legea 215 / 2001 privind Administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286 / 2006, in temeiul Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale – actualizata şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2010 cu suma de + 370,000 mii lei, conform anexei 1 pentru venituri, anexei 2 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiţii.

Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2010 cu suma de + 3.506,984 mii lei.

Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Spitalului Municipal Turda.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Bugnar Florin

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 18

– impotriva –

– abtineri –

Numarul total al consilierilor este de 21.

Numarul consilierilor prezenti este de 18.

X