Hotărâre nr. 219 privind aprobarea colaborarii dintre Consiliul Local al municipiului Turda si A.C.S. POTAISSA TURDA – sectia handbal, privind activitatile si categoriile de cheltuieli ce se pot finanta de la bugetul local, in vederea desfasurarii turului campionatului, organizat de Federatia Romana de Handbal, pe perioada ianuarie – iunie 2011

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 30.12.2010;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea colaborarii dintre Consiliul Local al municipiului Turda si A.C.S. POTAISSA TURDA – sectia handbal, privind activitatile si categoriile de cheltuieli ce se pot finanta de la bugetul local, in vederea desfasurarii turului campionatului, organizat de Federatia Romana de Handbal, pe perioada ianuarie – iunie 2011, proiect elaborat din initiativa d-lui Primar Tudor Stefanie;

Avand in vedere raportul de specialitate al Directiei Economice, nr. 15.842/29.12.2010 si avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda ;

Tinand seama de prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, modificata prin OUG nr. 240/2000, aprobata de Legea nr. 434/2001 ;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. “d”, art. 36 alin. 6 lit. a ,pct. 6, art. 36 alin. 7, lit a si art. 45, alin. 1, 3 si 6, art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aproba colaborarea dintre Consiliul Local al municipiului Turda si A.C.S. POTAISSA TURDA – sectia handbal, privind activitatile si categoriile de cheltuieli ce se pot finanta de la bugetul local, in vederea desfasurarii turului campionatului, organizat de Federatia Romana de Handbal, pe perioada ianuarie – iunie 2011.

Art. 2. Suma alocata de catre Consiliul Local al municipiului Turda pentru finantarea activitatii A.C.S. POTAISSA Turda pe perioada turului Campionatului National de Handbal, pe perioada ianuarie – iunie 2011 este de 650.000,00 lei.

Art. 3. Se imputerniceste dna. consilier local Morar Andreea reprezentant al Consiliul Local al municipiului Turda.

Art. 4. Prezenta hotarare intra in vigoare la data adoptarii ei de catre Consiliul Local.

Art. 5. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Directiei Economice.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Bugnar Florin

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 18

– impotriva –

– abtineri –

Numarul total al consilierilor este de 21.

Numarul consilierilor prezenti este de 18.

X