Hotărâre nr. 219 privind rectificarea bugetului pe anul 2012

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 21.12.2012;

Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2012 proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Stefanie Tudor;

În baza referatului Directiei Economice nr. 19.204/18.12.2012, conform avizului de specialitate al comisiei nr.1 (pentru buget – finanţe, prognoze economice) ;

Tinand seama de prevederile Legii nr. 293/2011 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2012, art. 1, art. 3 si art. 5, alin. 3, lit. a-d, f, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale – actualizata şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2012 cu suma de 40,000 mii lei conform anexei nr. 1 pentru venituri, anexei nr. 2 pentru cheltuieli, anexei nr. 3 pentru investitii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Directia economică.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Matei Cristian Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 18

– împotriva –

– abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor prezenţi este 18.

ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR,

JUDEŢUL CLUJ Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR

MUNICIPIUL TURDA

SERVICIUL FINANCIAR BUGET

Nr.19.204 / 18.12.2012

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea bugetului local anul 2012

 

Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2012 are la bază:

  • Adresa nr. 52.361 / 14.12.2012 a DGFP Cluj prin care se diminueaza sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul UAT cu suma de – 238.000,00 lei.
  • Analiza incasarii veniturilor, si a executiei cheltuielilor conform contului de executie la data de 17.12.2012;
  • Adresa serviciului financiar privind sumele incasate din vanzarile de bunuri apartinand domeniului privat.

VENITURI

Cap. 03.02 „Impozit pe venit”– se suplimenteaza: + 53.123,00 lei

Paragr. 03.02.18 „Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare”- se suplimenteaza + 53.123,00 lei

Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA”– se diminueaza: – 238.000,00 lei

Paragr. 11.02.02 „Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate” – se diminueaza – 238.000,00 lei

Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor”– se suplimenteaza: + 61.000,00 lei

Paragr. 16.02.02.01 „Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de PF”- se suplimenteaza + 45.000,00 lei

Paragr. 16.02.02.02 „Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de PJ”- se suplimenteaza + 15.000,00 lei

Paragr. 16.02.50 „Alte taxe pe utilizarea bunurilor”- se suplimenteaza + 1.000,00 lei

Cap. 30.02 „Venituri din proprietate” – se suplimenteaza: + 40.877,00 lei

Paragr. 30.02.05 „Venituri din concesiuni si inchirieri” – se suplimenteaza + 40.877,00 lei

Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” – se suplimenteaza: + 60.000,00 lei

Paragr. 33.02.08 „Venituri din prestari servicii ”- se suplimenteaza + 50.000,00 lei

Paragr. 33.02.12 „Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social”- se suplimenteaza + 5.000,00 lei

Paragr. 33.02.28 „Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata”- se suplimenteaza + 5.000,00 lei

Cap. 34.02 „Venituri din taxe administrative”– se suplimenteaza: + 5.000,00 lei

Paragr. 34.02.50 „alte venituri din taxe administrative” – se suplimenteaza + 5.000,00 lei

Cap. 36.02 „Diverse venituri”– se suplimenteaza: + 5.000,00 lei

Paragr. 36.02.05 „Varsaminte din veniturile institutiilor publice” – se suplimenteaza + 5.000,00 lei

Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” – se suplimenteaza: + 40.000,00 lei

Paragr. 39.02.07 „Venituri din valorificarea unor bunuri Apartinand domeniului privat”- se suplimenteaza + 40.000,00 lei

Cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat”– se suplimenteaza: + 13.000,00 lei

Paragr. 42.02.41 „Subventii de la BS pt finantarea sanatatii”- se suplimenteaza + 13.000,00 lei

TOTAL INFLUENTE VENITURI : + 40.000,00 LEI

Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 81.750.316,00 lei va deveni 81.790.316,00 lei în urma rectificării.

CHELTUIELI :

Cap. 65.02 „Invatamant”-se suplimenteaza: + 40.000,00 lei

Paragr. 65.02.04.02 ”Invatamant secundar superior”- se suplimenteaza cheltuielile de capital + 40.000,00 lei

TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 40.000,00 LEI

Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 81.750.316,00 lei va deveni 81.790.316,00 lei în urma rectificării.

DIRECTOR EXECUTIV,

ADACE DANIELA

BIROU FINANCIAR BUGET

 BUCUR CAMELIA

X