Hotărâre nr. 220 privind aprobarea contractului de asociere pentru derularea activitatii Asociatiei Sportive FC Ariesul Turda, pentru anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 30.12.2010;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea contractului de asociere pentru derularea activitatii Asociatiei sportive FC Ariesul Turda, pentru anul 2011, proiect elaborat din initiativa consilierului local PDL, domnul Faur Alexandru;

Avand in vedere raportul de specialitate al Administratorului public si avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda ;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. “d”, art. 36 alin. 6 lit. a ,pct. 6, art. 36 alin. 7, lit a si art. 45, alin. 1, 3 si 6, art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata , si a prevederilor Legii 69/2000, legea educatiei fizice si a sportului, cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aproba contractul de asociere pentru derularea activitatii Asociatiei Sportive FC Ariesul Turda, pentru anul 2011, in forma prevazuta in anexa, parte integranta a hotararii.

Art. 2. Se aproba finantarea activitatii Asociatiei Sportive FC Ariesul Turda cu suma de 1.000.000 lei pentru un an, suma care se va acorda in 12 transe lunare egale.

Art. 3. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Directiei Economice si persoanelor asociate.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Bugnar Florin

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 17

– impotriva 1

– abtineri –

Numarul total al consilierilor este de 21.

Numarul consilierilor prezenti este de 18.

X