Hotărâre nr. 220 privind executia bugetului pe trimestrul IV 2012

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară din data de 21.12.2012;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul IV 2012, elaborat din iniţiativa d-lui Primar, Ştefănie Tudor;

Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 19.132 / 18.12.2012 cu privire la executia bugetara pe trimestrul IV 2012:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, art. 57, aliniatul 1, privind finanţele publice locale cu modificarile ulterioare;

Ţinând seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, buget-finante a Consiliului Local;

În baza prevederilor art. 68, alin. 1, litera ,,e” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 38, alin. 2 lit. „d” şi art. 46, alin.1, 3 şi 5, art. 28 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală cu completarile ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul IV 2012 potrivit Raportului Directiei economice nr. 19.132/18.12.2012 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Viceprimarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Direcţiei Impozite si Taxe Locale, Directiei Economice, serviciilor, unitatilor şi instituţiile subordonate.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Matei Cristian Octavian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 18

– împotriva –

– abţineri –

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.

Numărul consilierilor prezenţi este 18.

 

ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR,

JUDEŢUL CLUJ ŞTEFĂNIE TUDOR

MUNICIPIUL TURDA

DIRECŢIA ECONOMICA

NR. 19.132 /18.12.2012

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestul IV 2012

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49, alin. 12, in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

 1. să nu înregistreze plăţi restante;

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare:

 1. la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate;
 2. la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate.

 

Bugetul local

Pentru venituri, bugetul local pe anul 2012 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare, a Legii nr.571/ 2003 privind codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a H.C.L nr. 192/2011 privind impozitele si taxele locale pe anul 2012, a Legii nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012, adresei Directiei Generale a Finantelor Publice CLUJ privind comunicarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si din T.V.A. pe anul 2012

Bugetul initial anual aprobat a fost de 69.000.000 lei iar bugetul rectificat la 17.12.2012 (HCL 208/12.12.2012) a fost de 81.750.316 lei.

Situatia privind contul de executie al bugetului local pe trimestul IV al anului 2012 pentru venituri se prezinta in anexa nr.1 si executia pentru cheltuieli anexa nr.2.

Bugetul veniturilor pentru trim. IV 2012 a fost de 81.750.316 lei iar încasările conform contului de execuție de la 17.12.2012 au fost de 75.469.624 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 92,32 %.

Pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare situația este următoarea:

LEI

Nr.

Crt

DENUMIRE INDICATORI BUGET

trim.IV 2012

REALIZĂRI

trim.IV

2012

%

Col.3/

Col.2

0 1 2 3 4
1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 64.861.266 64.439.053 99,35
2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 16.889.050 11.030.571 65,27
3. TOTAL TRIM. IV 2012 (rd.1+rd.2) 81.750.316 75.469.624 92,32

Situația încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuția bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/ 2010 se prezintă astfel:

LEI

Nr.

Crt

Denumire indicator Cod

clasif

Buget

Trim.IV

2012

Încasari

Cf.cont

Executie

Trim.IV

2012

 

%

Col.4/

col.3

0 1 2 3 4 5
1. IMPOZIT PROFIT 0102 70.000 48.568 69,38
2. IMPOZIT PE VENIT 0302 466.000 511.761 109,82
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 11.421.400 10.950.962 95,88
4. ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 42.000 20.671 49,22
5. TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 145.000 29.282 20,19
6. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 2.171.000 2.180.053 99,74
7. ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 434.000 409.407 94,33
8. ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 2.779.450 1.896.491 68,23
9. VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 618.000 637.556 103,16
10. VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 344.500 341.950 99,26
11. AMENZI,PENALITATI,CONFISCARI 3502 1.165.000 1.015.799 87,19
12. DIVERSE VENITURI 3602 818.622 267.447 32,67
13. TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 125.394 125.394 100,00
14. VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 3902 764.038 764.038 100,00
15. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE(FOND RULMENT 4002 929.000 929.877 100,09
A. TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 22.293.404 20.129.256 90,29
15 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT 0402 24.724.000 23.838.787 96,42
COTE DEF.IMP.VENIT 040201 14.710.000 14.122.990 96,01
SUME ALOCATE DIN SUME DEF.IMP PE VENIT 040204 10.014.000 9.715.797 97,02
16. SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 28.195.000 27.957.000 99,16
17. ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 703.000 330.391 47,00
18. SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT 4202 3.893.912 2.152.225 55,27
19. SUME PRIMITE DE LA UE 4502 1.941.000 1.061.965 54,74
B. TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 59.456.912 55.340.368 93,08
C TOTAL GENERAL ( A+ B ) 81.750.316 75.469.624 92,32

 

INDICATORII CU PRIVIRE LA EXECUȚIA VENITURILOR pe trim. IV 2012:

Gradul de realizare a veniturilor………………………………..92,32 %

Gradul de realizare a veniturilor proprii……………………….90,29 %

Gradul de finanțare din venituri proprii…………………………45,39 %

Gradul de autofinantare……………………………………..27,67 %

Gradul de autonomie decizională………………………………63,72 %

Bugetul cheltuielilor pe trim. IV 2012 (la 17.12.2012) a fost de 81.750.316 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 74.885.811 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră in atributiile si competentele administratiei publice locale conform prevederilor legale.

Pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare situația este următoarea:

LEI

Nr.

Crt

DENUMIRE INDICATORI BUGET

trim.IV 2012

REALIZĂRI

trim. IV 2012

%

Col.3/

Col.2

0 1 2 3 4
1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 67.151.998 63.925.278 95,19
2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 14.598.318 10.960.533 75,08
3. TOTAL TRIM. IV 2012 (rd.1+rd.2) 81.750.316 74.885.811 91,60

La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 6.359.793 lei, plăţile efectuate sunt de 6.063.413 lei, cu următoarea structură:

 1. Cheltuieli de personal : 4.789.087 lei

Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2012.

 • Cheltuieli materiale şi servicii : 961.034 lei reprezentând: cheltuieli cu utilităţile, furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie).
 • Cheltuieli de capital: 315.532 lei
 • Plati din anii precedenti – 2.240 lei

La cap. 54 „ Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 1.850.896 lei plăţile efective sunt de 1.629.664 lei :

din care:

1.cheltuieli de personal 485.947 lei

2.cheltuieli materiale 1.143.837 lei

3.plati din anii precedenti – 120 lei

Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; alte servicii publice generale.

La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 1.440.000 lei plăţile efective sunt de 1.339.324 lei :

din care:

 • dobanda credit extern Dexia 949.861 lei
 • dobanda credit CEC 389.463 lei

La cap. 56 „ Transferuri cu caracter general între diferite niveluri ale administraţiei faţă de prevederile bugetului de 468.000 lei plăţile efective sunt de 366.459 lei:

din care:

 • transferuri din bugetele locale pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului: 366.459 lei

La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 2.388.460 lei plăţile efective sunt de 2.277.621 lei:

din care:

1.cheltuieli de personal 294.109 lei

2.cheltuieli materiale 83.808 lei

3.transferuri 1.862.363 lei

4.cheltuieli de capital 37.501lei

5. plati din anii precedenti – 160 lei

Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: poliţia comunitara; serviciul de urgenta si voluntariat.

La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 25.716.000 lei plăţile efective sunt de 24.866.410 lei, structurate astfel:

1.cheltuieli de personal : 17.780.584 lei

2.cheltuieli materiale şi servicii : 3.637.968 lei

3.burse 278.012 lei

4.cheltuieli de capital : 1.440.518 lei

5. plati din anii precedenti: – 6.142 lei

6. Fonduri FEN 1.735.470 lei

Cheltuielile de personal si cheltuielile materiale au fost finanţate din surse alocate de la bugetul statului, respectiv sume defalcate din TVA. Pentru o parte din cheltuielile materiale si integral cele de capital si bursele din veniturile bugetului local.

La cap. 66 „ Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 1.165,208 lei, plăţile efective sunt de 973,532 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli materiale si de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare.

La cap. 67 „ Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 12.259.321 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 11.025.914 lei, structurate astfel :

1.cheltuieli de personal : 290.400 lei

2.cheltuieli materiale şi servicii : 7.259.149 lei

3.transferuri: 1.530.122 lei

4.cheltuieli de capital 1.947.243 lei

5. plati din anii precedenti -1.000 lei

Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea : bibliotecii municipale; muuzeului de istorie; teatrului municipal;casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; activităţilor de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; serviciilor religioase;altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia , activitatea sportivă şi de tineret.

La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 6.496.910 lei, iar plăţile efectuate sunt de 6.133.859 lei.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

1.Cheltuielile de personal : 3.977.925 lei

2.Cheltuieli materiale şi servicii : 723.674 lei

3.Transferuri între unităţi : 253.226 lei

4.Asistenta sociala 1.174.323 lei

5.Cheltuieli de capital 4.711 lei

Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi : asistenţă persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni); drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistenţă socială pentru familie şi copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială, pensii, ajutoare şi indemnizaţii.

La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”, prevederile din buget sunt de 11.555.078 lei, iar plăţile efective de : 9.256.356 lei din care :

1.Cheltuieli de personal : 548.832 lei

2. Cheltuieli materiale şi servicii : 1.919.502 lei

3.Transferuri : 469.907 lei

4.Ajutoare sociale: 49.402 lei

5.Cheltuieli de capital : 4.025.963 lei

6.Rambursări de credite 2.242.750 lei

Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost : dezvoltarea sistemului de locuinte; administrarea patrimoniului imobiliar (API); iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (parc zoo, rambursări de credite).

La cap. 74 „ Protectia mediului ” prevederile în buget sunt de 3.007.100 lei, iar plăţile efective 2.578.278 lei, din care :

 1. cheltuieli materiale 1.843.321 lei
 2. fonduri FEN 370.688 lei
 3. cheltuieli de capital 364.269 lei

Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului, iar proiectele FEN – „Reabilitarea sitului poluat istoric, depozit deseuri periculoase – UCT, – PostaRat municipiul Turda, cheltuielile de capital – retea canalizare.

La cap. 83 „Agricultura, silvicultura” prevederile în buget sunt de 205.000 lei, iar plăţile efective 204.962 lei, din care :

 • Programe FEDR 204.962 lei

Cheltuielile reprezintă cheltuieli cu programul Natura 2000.

La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 8.838.550 lei, iar plăţile efective 8.170.019 lei, din care :

1.cheltuieli materiale 2.432.858 lei

2.subvenţii 3.784.744 lei

3.ajutoare sociale in natura 1.920.737 lei

4.cheltuieli de capital 31.680 lei

Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum şi subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de tarif, precum si pentru întreţinere strazi.

Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului aprobat pe trimestul IV 2012.

INCATORII CU PRIVIRE LA EXECUȚIA CHELTUIELILOR pe trim. IV 2012:

 1. Rigiditatea cheltuielilor: 38,23 %

 

2. Ponderea plăţilor din secţiunea de funcţionare în total plăţi: 85,36 %

 

3. Ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi: 14,64 %

 

4.Excedentul secţiunii de funcţionare: 513.774 lei

 

5. Excedentul secţiunii de dezvoltare: 70.039 lei

DIRECTOR DIRECTIA IMPOZITE,TAXE DIRECTOR EXECUTIV,

LOCALE

Ec. TURCEAN MARIA 

Ec. ADACE DANIELA

Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local

La venituri bugetul aprobat pe trimestul IV 2012 (la 30.11.2012) a fost de 30.157.076 lei, iar incasarile efective au fost de 23.686.850 lei.

Bugetul cheltuielilor pe trim IV 2012(la 30.11.2012) a fost de 30.157.076 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 23.719.808 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local conform prevederilor legale.

La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 1.948.658 lei plăţile efective sunt de 1.744.964 lei:

din care:

1.cheltuieli de personal 1.435.658 lei

2.cheltuieli materiale 302.467 lei

3. cheltuieli de capital 6.559 lei

Din sumele alocate s-a finanţat poliţia locala.

La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 1.247.556 lei plăţile efective sunt de 1.051.452 lei:

 • Învăţământ preşcolar si primar: 514.755 lei
 • Învăţământ secundar : 415.358 lei
 • Învăţământ postliceal : 18.500 lei
 • Internate si cantine: 102.839 lei

Pe structura economică, totalul cheltuielilor de 1.051.452 lei se prezintă astfel :

1.cheltuieli de personal : 18.576 lei

2.cheltuieli materiale şi servicii : 1.032.876 lei

La cap. 66 „ Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 22.796.756 lei, plăţile efective sunt de 17.938.025 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal.

Pe structura economică, totalul cheltuielilor de 17.938.025 lei se prezintă astfel :

1.cheltuieli de personal : 11.471.970 lei

2.cheltuieli materiale şi servicii : 6.403.210 lei

3. cheltuieli de capital: 62.845 lei

La cap. 67 „ Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 2.651.078 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 2.213.252 lei, structurate astfel :

1.cheltuieli de personal : 1.195.950 lei

2.cheltuieli materiale şi servicii : 848.502 lei

3.cheltuieli de capital: 168.800 lei

Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea: muzeului de istorie; teatrul municipal; casa de cultură; parcul zoo.

La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 304.197 lei, iar plăţile efectuate sunt de 253.226 lei.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

1.Cheltuielile de personal : 140.000 lei

2.Cheltuieli materiale şi servicii : 113.226 lei

Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea caminului de batrani.

La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”, prevederile din buget sunt de 908.831 lei, iar plăţile efective de : 519.859 lei din care :

1.Cheltuieli de personal : 142.831 lei

2. Cheltuieli materiale şi servicii : 376.328 lei

Din aceste fonduri s-a asigurat finantarea Pietei si Oborului, precum si a blocurilor aflate in administrarea A.P.I.

La cap. 83 „ Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ” prevederile în buget sunt de 300.000 lei, iar plăţile efective 000.000 lei.

Bugetul creditelor interne

Bugetul cheltuielilor pe trimestrul IV 2012 (la 30.11.2012) a fost de 7.674.712 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 7.020.257 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră, conform prevederilor legale.

La cap. 67 „Cultura recreere si religie”, prevederile din buget sunt de 2.967.348 lei, iar plăţile efective de : 2.912.055 lei din care :

1.Cheltuieli de capital : 2.912.055 lei

La cap. 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”, prevederile din buget sunt de 800.000 lei, iar plăţile efective de : 400.000 lei din care :

1.Cheltuieli de capital : 400.000 lei

La cap. 84 „ Transporturi ”, prevederile din buget sunt de 3.907.364 lei, iar plăţile efective de : 3.708.202 lei din care :

1.Cheltuieli de capital : 3.708.202 lei

Din aceste credite s-a asigurat finantarea lucrarilor la bazinul de inot didactic scolar si a reabilitarilor si modernizarilor la strazi.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. ADACE DANIELA

BIROU FINANCIAR BUGET,

Ec. BUCUR CAMELIA

X