Hotărârea 227 privind aprobarea proiectului  „Îmbunătăţirea abilităţilor personalului din administraţia publică locală de a utiliza limbile străine în relaţia cu parteneri şi finanţatori externi pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a zonei” şi susţinerea din Bugetul Local al Municipiului Turda a cheltuielilor legate de acest proiect în cadrul POS DCA, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.3

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 04.12.2009;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Turda, Tudor Ştefănie, cu privire la aprobarea proiectului  „Îmbunătăţirea abilităţilor personalului din administraţia publică locală de a utiliza limbile străine în relaţia cu parteneri şi finanţatori externi pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a zonei” şi susţinerea din Bugetul Local al Municipiului Turda a cheltuielilor legate de acest proiect în cadrul POS DCA, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.3, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Tudor Ştefănie ,

Având în vedere expunerea de motive a d-lui primar Tudor Ştefănie şi raportul de specialitate al Biroului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale prin şef birou Codruţa Bungărdean, înregistrat la nr. 14.249/02.12.2009, prin care se solicită aprobarea proiectului  „Îmbunătăţirea abilităţilor personalului din administraţia publică locală de a utiliza limbile străine în relaţia cu parteneri şi finanţatori externi pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a zonei” şi susţinerea din Bugetul Local al Municipiului Turda a cheltuielilor legate de acest proiect în cadrul POS DCA, Axa prioritară 1, Domeniul major de intervenţie 1.3, iniţiat de primarul municipiului Turda -Tudor Ştefănie.

Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 1 (Buget finanţe, prognoze economice, investiţii);

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

În conformitate cu prevederilor art. 36, aliniatul 2, litera b şi e, aliniatul 4, litera a şi aliniatul 7, litera a, art.45, alin.2, litera f, alin. 6 şi art.115, alin.1, litera b din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi al Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul „Îmbunătăţirea abilităţilor personalului din administraţia publică locală de a utiliza limbile străine în relaţia cu parteneri şi finanţatori externi pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a zonei” şi susţinerea din Bugetul Local al Municipiului Turda a cheltuielilor legate de acest proiect astfel:

  • Se aprobă contribuţia proprie, din bugetul local, până la limita sumei de 10.000 lei (reprezentând minim 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului), în cazul finanţării acestuia prin POS DCA.
  • Se aprobă suportarea cheltuielilor neeligibile generate de implementarea cu succes a proiectului, precum şi alocarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor generate de implementarea proiectului conform graficului de implementare.

Art. 2. Se împuterniceşte dl. Tudor ŞTEFĂNIE, primarul municipiului Turda, să reprezinte, în temeiul legii, Municipiul Turda în vederea realizării proiectului „Îmbunătăţirea abilităţilor personalului din administraţia publică locală de a utiliza limbile străine în relaţia cu parteneri şi finanţatori externi pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a zonei”

Art. 3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Biroului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale şi Direcţiei Economice.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Mircea Vicenţiu Irimie

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 17

– impotriva –

– abtineri 1

Numarul total al consilierilor este de 21.

Numarul consilierilor prezenti este de 18.

X