Hotărârea 228 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 163/27.08.2009

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 16.12.2009;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la modificarea art. 1 din HCL nr. 163/27.08.2009, elaborat din initiativa d-lui. Primar Tudor Stefanie;

Avand in vederea raportul de specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;

In conformitate cu HCL nr. 229/13.11.2008 privind aprobarea vanzarii terenurilor aflate in domeniul privat al municipiului Turda, concesionate si asupra carora sunt edificate constructii de catre concesionari.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. “c”, alin 5, lit.“a”, art. 45 alin. 2, lit. “e”, alin. 6 si art. 115 alin 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala – republicata si ale Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Articolul 1 al HCL nr. 163/27.08.2009 se modifica dupa cum urmeaza :

« Se aproba trecerea din domeniul public al municipiului Turda in domeniul privat al acestuia a terenului in suprafata de 23,00 mp, situat in Turda, str. Narciselor – Nuferilor fn, inscris in CF nr. 51362 Turda, nr. top. 1181/1/1/1/1/1/5 ».

Art. 2. Restul articolelor din HCL nr. 163/27.08.2009 raman neschimbate.

Art. 3. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Serviciului Public Administrarea Patrimoniului.

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Mircea Vicenţiu Irimie

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 16

– impotriva –

– abtineri –

Numarul total al consilierilor este de 21.

Numarul consilierilor prezenti este de 16.

 

X