Hotărârea 229 privind aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere cu autovehicule asupra unui imobil – teren, in suprafata de 520 mp, apartinand domeniului public al municipiului Turda, situat in Turda, pe str. Calea Victoriei nr. 33, in favoarea S.C. BARIL EXIM S.R.L. Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 16.12.2009;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere cu autovehicule asupra unui imobil – teren, in suprafata de 520 mp, apartinand domeniului public al municipiului Turda, situat in Turda, pe str. Calea Victoriei nr. 33, in favoarea S.C. BARIL EXIM S.R.L. Turda, elaborat din initiativa d-lui. Primar Tudor Stefanie;

Avand in vederea raportul de specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. “c”, alin 5, lit.“a”, art. 45 alin. 2, lit. “e”, alin. 6 si art. 115 alin 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala – republicata si ale Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba constituirea unui drept de servitute de trecere cu autovehicule asupra unui imobil – teren, in suprafata de 520 mp, apartinand domeniului public al municipiului Turda, situat in Turda, pe str. Calea Victoriei nr. 33, in favoarea S.C. BARIL EXIM S.R.L. Turda . Terenul este identificat sub nr. cadastral 51231 , C.F. nr. 51231 Turda.

Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Administratorului Public, Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Serviciului Administratie Publica Locala.

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Mircea Vicenţiu Irimie

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 16

– impotriva –

– abtineri –

Numarul total al consilierilor este de 21.

Numarul consilierilor prezenti este de 16.

 

X