Hotărârea 230 privind acordarea distincţiei “Credinţa Cetăţii“ domnului Trif Dorin Ioan

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 20.08.2009.

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind acordarea distinctiei “Credinta Cetatii“ domnului Trif Dorin Ioan, proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Tudor Stefanie;

Avand in vederea raportul de specialitate al Administratorului public, precum si avizul Comisiei nr. 5 invatamant, cultura, sanatate, tineret, sport, turism;

In conformitate cu prevederile HCL 149/28.09.2007 privind aprobarea Regulamentului de acordare/retragere a titlului de cetatean de onoare a municipiului Turda si a altor distinctii;

In temeiul art. 36, alin 8, ale art. 45, alin. 1 si alin. 6, ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si ale Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se confera distinctia “Credinta Cetatii” domnului Trif Dorin Ioan, pentru activitatea deosebita desfasurata in slujba municipalitatii turdene.

Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda si Serviciului Resurse Umane.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Mircea Vicenţiu Irimie

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 16

– impotriva –

– abtineri –

Numarul total al consilierilor este de 21 .

Numarul consilierilor prezenti este de 16.

X