Hotărârea 231 privind modificarea Statului de functii al Serviciului Administrarea Patrimoniului Imobiliar

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 16.12.2009;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind modificarea Statului de functii al Serviciului Administrarea Patrimoniului Imobiliar, elaborat din initiativa d-lui. Primar Tudor Stefanie;

Avand in vederea raportul de specialitate al Administratorului Public, precum si avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda ;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 3, lit. “b”, art. 45 alin. 1, alin. 6 si ale art. 115 alin 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala – republicata, ale OG 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, ale Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum si ale Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba modificarea Statului de functii al Serviciului Administrarea Patrimoniului Imobiliar cu aplicabilitate in 2010, in varianta cuprinsa in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, precum si Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Mircea Vicenţiu Irimie

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 16

– impotriva –

– abtineri –

Numarul total al consilierilor este de 21.

Numarul consilierilor prezenti este de 16.

 

X