Hotărârea 233 privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 9,26 mp, situat in Turda, str. Calea Victoriei – Lianelor fn, in vederea extinderii constructiei si activitatii, pentru SC VISTULA SRL

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 21.12.2009;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 9,26 mp, situat in Turda, str. Calea Victoriei – Lianelor fn, in vederea extinderii constructiei si activitatii, pentru SC VISTULA SRL, elaborat din initiativa d-lui Primar Tudor Stefanie;

Avand in vederea raportul de pecialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;

In baza art. 15, lit “e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in anul 2004;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. “c”, alin 5, lit.“a”, art. 45 alin. 3, si alin. 6 si art. 115 alin 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala – republicata si ale Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 9,26 mp, situat in Turda, str. Calea Victoriei – Lianelor fn, in vederea extinderii constructiei si activitatii, pentru SC VISTULA SRL.

Art. 2. Pretul concesiunii (fara TVA), stabilit conform HCL nr. 9/30.01.2007 este de 4.150 lei, pentru intreaga suprafata concesionata si se va achita in rate trimestriale, timp de 1 an. La inceputul noului an calendaristic, suma de plata ramasa va fi indexata cu indicele de inflatie. Pretul concesiunii va fi actualizat in raport cu evolutia cursului leu/euro la data intocmirii contractului de concesionare, dar acesta nu poate fi mai mic decat pretul aprobat prin hotarare. Contractul de concesionare va fi intocmit de catre Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

Art. 3. Durata de concesionare este egala cu perioada de valabilitate a contractului de concesionare nr. 45/01.07.1995.

Art. 4. Comunicarea si ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Mircea Vicenţiu Irimie

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 19

– impotriva –

– abtineri –

Numarul total al consilierilor este de 21.

Numarul consilierilor prezenti este de 19.

 

X