Hotărârea 234 privind rectificarea bugetului pe anul 2009

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă extraordinară în data de 21.12.2009;

Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, buget autofinantate, a fondurilor nerambursabile si a creditului extern pe anul 2009, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar ec. Ştefănie Tudor;

În baza raportului de specialitate al Biroului Financiar Buget nr. 14.713/15.12.2009. Conform avizului de specialitate al comisiei nr. 1 (pentru buget – finanţe, prognoze economice);

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 18 / 2009 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2009, art. 1, art. 3 si art. 5 alin 3 lit. a-d,f, ale prevederilor art. 36, alin 1 si alin. 2 lit. b, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2 si 6 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2009 prin suplimentarea veniturilor si cheltuielilor cu suma de 537,700 mii lei, conform anexei nr. 1 pentru venituri, anexei nr. 2 pentru cheltuieli, anexei nr. 3 pentru investitii.

Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului autofinantate pe anul 2009 prin suplimentarea veniturilor si cheltuielilor cu suma de 150,000 mii lei.

Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului fonduri externe nerambursabile pe anul 2009 prin suplimentarea veniturilor si cheltuielilor cu suma de 110,000 mii lei.

Art. 4. Se aprobă rectificarea creditului extern pe anul 2009 in structura capitolelor de cheltuieli.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Directia venituri, Directia Economica, Directia Tehnica.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Mircea Vicenţiu Irimie

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 19

– impotriva –

– abtineri –

Numarul total al consilierilor este de 21.

Numarul consilierilor prezenti este de 19.

X