Hotărârea 235 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta si a redeventei pentru cabinetele medicale concesionate, precum si aprobarea diferitelor taxe si tarife pentru anul 2010

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara din data de 21.12.2009;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta si a redeventei pentru cabinetele medicale concesionate, precum si aprobarea diferitelor taxe si tarife pentru anul 2010, elaborat din initiativa d-lui primar ec. Tudor Stefanie;

Avand in vedere raportul de specialitate al Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar nr.4650/14.12.2009.

Tinand seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 (buget-finante, prognoze economice si investitii) si al Comisiei de specialitate nr. 2 (administratie publica locala, servicii publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul,juridic) a Consiliului Local al municipiului Turda.

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. b si. c, alin. 4, lit. c, alin. 5, lit. a si b, art. 45, alin. 1 si 6 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, art.287 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba nivelul chiriilor pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta, precum si nivelul diferitelor taxe si tarife conform anexelor nr. 1, 2, 3, anexe care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2. La cabinetele medicale concesionate se aproba o redeventa de 12 euro/mp/an calculat in lei la cursul oficial euro/leu la data adoptarii prezentei hotarari,redeventa ce va fii platita in rate trimestriale egale.Plata redeventei se va face pana in ultima zi a trimestrului,in baza unei facturi emise in acest sens, dupa aceasta data calculandu-se majorari de intarziere, conform legislatiei in vigoare;

Art. 3. Se aproba urmatorul mod de calcul si plata chiriei la contractele de inchiriere astfel:

a)-pentru contractele de inchiriere spatii cu alta destinatie decat locuinta, plata se va face lunar, pana in ultima zi lucratoare a lunii pentru care se face plata, in baza unei facturi emise in acest sens, dupa aceasta calculandu-se majorari de intarziere, conform legislatiei in vigoare ;

b)-pentru contractele de inchiriere terenuri pentru garaje si terenuri agricole, plata se va face trimestrial pana in ultima zi a trimestrului, dupa aceasta data calculandu-se majorari de intarziere conform clauzelor contractuale;

c)-la contractele nou intocmite in cursul anului, tariful este cel existent la data respectiva.

d)-pentru comert stradal sezonier, trepied publicitar,depozitare de materiale de constructii,organizare de santier,loc de parcare autovehicole mari,utilaje agicole,peroada (0-12 luni), inchirierea se va face direct, pe baza cererii si a procesului verbal de constatare intocmit de inspectorul de specialitate.

e)-contractele de inchiriere pentru terenuri licitate pe perioada determinata (cu exceptia garajelor), in momentul expirarii, vor fi prelungite la cerere, iar chiria licitata va fii indexata cu indicele de inflatie comunicat de Directia Judeteana de Statistica Cluj.

Art. 4. Se aproba nivelul taxelor si tarifelor la Serviciul Parc Zoologic conform anexei nr.4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5. a) Animalele capturate de pe domeniul public si nerevendicate (cu exceptia cainilor), in termen de 30 de zile intra in proprietatea Consiliului Local, cu drept de valorificare.

b) Pagubele provocate de aceste animale vor fi suportate de catre proprietar.

c) In caz de accidentare a animalelor in timpul capturarii si transportului, Serviciul Parc Zoologic este absolvit de orice vina.

Art. 6. Se aproba nivelul taxelor si tarifelor la Serviciul Administratiei Pietelor si Oborului conform anexei nr. 5 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2010, data la care celelalte hotarari cu privire la stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor taxe si tarife isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 8. Comunicarea si ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarului Municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Directiei Tehnice si Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Mircea Vicenţiu Irimie

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 18

– impotriva –

– abtineri 1

Numarul total al consilierilor este de 21.

Numarul consilierilor prezenti este de 19.

X