Hotărârea 236 privind reorganizarea Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 21.12.2009;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la reorganizarea Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Tudor Stefanie;

Avand in vederea raportul de specialitate al Administratorului Public, precum si avizul Comisiei nr. 2;

Tinand cont de prevederile art. 100 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul art. 36 alin. 2 , lit. a, alin. 3, lit.b, si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si a Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se reorganizeaza Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar prin absorbtia Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si Protectie Civila si transformarea acestuia in 3 compartimente direct subordonate.

Art. 2. Se aproba organigrama, statul de functii si numarul de personal al Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar in forma prezentata in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar, in forma prezentata in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. La data adoptarii prezentei hotarari, HCL 142/28.09.2007 (privind infiintarea Serviciului Public Voluntar pentru Situatii de Urgenta ) se modifica in

sensul ca SPVSU se va transforma in 3 compartimente, in cadrul SPAPI cu toate consecintele ce decurg din acest fapt.

Art. 5. Comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda si serviciilor anterior precizate.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ

Mircea Vicenţiu Irimie

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA

Jr. Paula Popa

VOTURI :

– pentru 19

– impotriva –

– abtineri –

Numarul total al consilierilor este de 21.

Numarul consilierilor prezenti este de 19.

X