Hotărârea nr. 112 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generală a Asociației „Handbal Club Potaissa Turda”convocată pentru data de 30.07.2021

Hotărârea nr. 112 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generală a Asociației „Handbal Club Potaissa Turda”convocată pentru data de 30.07.2021

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința ordinară din data de 30.06.2021;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generală a Asociației „Handbal Club Potaissa Turda”convocată pentru data de 30.07.2021, proiect elaborat din initiațiva Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;
Având în vedere convocatorul Asociatiei Handbal Club Potaissa Turda înregistrat la Consiliul local turda sub nr. 306/18.06.2021, raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala nr. 14473/22.06.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate nr. 1–pentru buget, finante, prognoze economice, nr. 2-pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
În baza prevederilor art. 12, alin. (2), art. 18^1 alin (1) litera “b” şi Titlul XI din Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul, modificata si completata, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;
În temeiul prevederilor art. 139, al. (3) lit. f, art. 129, al ( 7), litera f, art. 196, al(1), litera a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se acorda mandat special domnului Sârbu Paul Marius, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda, în Adunarea Generală a Asociației „Handbal Club Potaissa Turda” să aprobe situațiile financiare aferente anului 2020.
Art. 2. Se acorda mandat special domnului Sârbu Paul Marius, în calitate de reprezentant al Municipiului Turda, în Adunarea Generală a Asociației „Handbal Club Potaissa Turda” să aprobe descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Direcției Economice, reprezentantului Municipiului Turda in AGA la Asociatia Handbal Club Potaissa Turda, Asociatiei Handbal Club Potaissa Turda, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Pîrlea Daniela

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 12
împotrivă 7
abțineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X