Hotărârea nr. 113 privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a imobilelor teren situate administrativ in Turda, str. Intrarea Negru Voda f.n, inscrise in CF nr.63996 Turda, nr.cad.63996, CF nr.63997 Turda, nr.cad. 63997, si CF nr.63998 Turda, nr.cad.63998, si a documentatiei de alipire a acestor imobile

Hotărârea nr. 113 privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a imobilelor teren situate administrativ in Turda, str. Intrarea Negru Voda f.n, inscrise in CF nr.63996 Turda, nr.cad.63996, CF nr.63997 Turda, nr.cad. 63997, si CF nr.63998 Turda, nr.cad.63998, si a documentatiei de alipire a acestor imobile

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 15.05.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a imobilelor teren situate administrativ in Turda, str. Intrarea Negru Voda f.n, inscrise in CF nr.63996 Turda, nr.cad.63996, CF nr.63997 Turda, nr.cad. 63997, si CF nr.63998 Turda, nr.cad.63998, si a documentatiei de alipire a acestor imobile, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate comun al Serviciului Evidenţa Patrimoniu şi GIS si al SUATC nr.9898/14.05.2020 şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 – pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului şi investiţii a Consiliului Local al Municipiului Turda;
Luand in considerare prevederile art. 7 din Decretul nr. 92/1950, art. 26, art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, art. 39 si art. 40 din Legea nr. 114/1996, precum si Decizia ICCJ nr. 22/2016;
Ţinând seama de dispoziţiile art. 129 alin. 1, alin. 6, lit. c, art. 196, alin. 1, lit. a, art. 197, art. 296, alin. 2 si alin. 7, art. 354 din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă preluarea în domeniul privat al Municipiului Turda a imobilelor teren situate administrativ în Turda, str. Intrarea Negru Vodă f.n, înscrise în CF nr. 63996 Turda, nr.cad. 63996, în suprafaţă de 343 mp, CF nr. 63997 Turda, nr. cad. 63997, în suprafaţă de 1.143 mp, şi CF nr. 63998 Turda, nr. cad. 63998, în suprafaţă de 1.000 mp.
Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Turda a imobilelor teren situate administrativ în Turda, str. Intrarea Negru Vodă f.n, înscrise în CF nr. 63996 Turda, nr. cad. 63996, în suprafaţă de 343 mp, CF nr. 63997 Turda, nr. cad. 63997, în suprafaţă de 1.143 mp, şi CF nr. 63998 Turda, nr. cad. 63998, în suprafaţă de 1.000 mp, şi înscrierea acestora în evidenţele de carte funciară în favoarea Municipiului Turda -Domeniul Public.
Art. 3. Se aprobă documentaţia de alipire a imobilelor teren situate administrativ în Turda, str. Intrarea Negru Vodă f.n, înscrise în CF nr. 63996 Turda, nr. cad. 63996, în suprafata de 343 mp, CF nr. 63997 Turda, nr. cad. 63997, în suprafaţă de 1.143 mp, şi CF nr. 63998 Turda, nr. cad. 63998, în suprafaţă de 1.000 mp., într-un singur corp de avere prevăzut cu nr. nou cadastral 64354, în suprafaţă totală de 2486 mp, documentaţie ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, precum şi Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS şi Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 20
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

Vezi hotărârea completă

X