Hotărârea nr. 165 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire baza sportiva tip 1 in municipiul Turda, str. Stadionului F.N., judetul Cluj”

Hotărârea nr. 165 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire baza sportiva tip 1 in municipiul Turda, str. Stadionului F.N., judetul Cluj”

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara din data de 11.08.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire baza sportiva tip 1 in municipiul Turda, str. Stadionului F.N., judetul Cluj ”, elaborat din initiativa domnului primar Cristian Octavian Matei conform referatului de aprobare nr. 16110/10.08.2020;
Având in vedere raportul de specialitate nr. 16109/10.08.2020 al Directiei Strategie si Dezvoltare Locala
In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A;
In temeiul art. 96, alin.(3), art.129, alin.(1) si alin.(6), lit.a, art. 139, alin.(3), lit.g si art.300, alin.(1), lit e din O.U.G. 57/03.07.2019 , partea I privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în Municipiul Turda, str. Stadionului F.N., judeţul Cluj, aflat în proprietatea publica a MUNICIPIULUI TURDA, în suprafaţă de 17696 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 64828 Turda, nr. cadastral 64828, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Construire baza sportiva tip 1 in municipiul Turda, str. Stadionului F.N., judetul Cluj”.
Art. 2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Art. 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Turda, județul Cluj a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).
Art.4. Consiliul Local al Municipiului Turda, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului.
Art. 5. Consiliul Local al Municipiului Turda se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani.
Art. 6. Începand cu data adoptarii prezentei, Hotararea Consiliului Local al municipiului Turda nr. 274/28.11.2019 isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunica prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Directiei Economice, Directiei Tehnice, Directiei Strategie si Dezvoltare Locala, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local al municipiului Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 20.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

Vezi hotărârea completă

X