Hotărârea nr. 171 privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere cu Județul Cluj și UAT Câmpia Turzii în vederea realizării în parteneriat a Proiectului de investitii “Centura ocolitoare Turda-Cîmpia Turzii”

Hotărârea nr. 171 privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere cu Județul Cluj și UAT Câmpia Turzii în vederea realizării în parteneriat a Proiectului de investitii “Centura ocolitoare Turda-Cîmpia Turzii”

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 27.08.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Asociere cu Județul Cluj și UAT Câmpia Turzii în vederea realizării în parteneriat a Proiectului de investiții “Centura ocolitoare Turda-Câmpia Turzii”, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 17026/21.08.2020 al Serviciului Administrație Publică Locală, precum şi avizul comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget-finanţe, prognoze economice, investiţii şi nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului local al municipiului Turda;
Reținând prevederile OUG nr. 83/2016, privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative si ale Ordonanței de urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM);
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 9, lit. a si art. 196, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum şi ale Regulamentului de organizare și functionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Asociere cu Județul Cluj, și UAT Câmpia Turzii în vederea realizării în parteneriat a Proiectului de investiții “Centura ocolitoare Turda-Câmpia Turzii”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează primarul Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, să semneze în numele și pe seama Municipiului Turda, acordul de asociere prevăzut la art. 1.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Directiei Economice, Direcției Tehnice, Serviciului Administratie Publica Locala, Municipiului Câmpia Turzii și Județului Cluj, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 17
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 19.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

Vezi hotărârea completă

X