Hotărârea nr. 172 privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din O.U.G. nr. 114/2018 cu modificările și completările ulterioare pentru restul de executat la obiectivul de investiții: “Reabilitare clădiri Colegiul Emil Negruțiu în Municipiul Turda, str. Agriculturii nr. 27 în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional” pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală sau alte programe de finanțare aplicabile

Hotărârea nr. 172 privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din O.U.G. nr. 114/2018 cu modificările și completările ulterioare pentru restul de executat la obiectivul de investiții: “Reabilitare clădiri Colegiul Emil Negruțiu în Municipiul Turda, str. Agriculturii nr. 27 în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional” pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală sau alte programe de finanțare aplicabile

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedința ordinară din data de 27.08.2020;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile art.71, alin.1 din O.U.G. 114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare pentru restul de executat la obiectivul de investitii: “Reabilitare clădiri Colegiul Emil Negruțiu in municipiul Turda, str. Agriculturii nr.27 in vederea desfășurării in bune condiții a procesului educațional” pentru includerea la finanțare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala sau alte programe de finantare aplicabile, elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 16704 din 18.08.2020 al Direcției Strategie și Dezvoltare Locală și referatul de aprobare prezentat de primarul municipiului Turda;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013 republicată pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, precum și prevederile Normelor metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice și Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 209/2017;
Luând în considerare prevederile HGR nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare privind privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevedrilor art. 129, alin. 2, lit. b, art. 129, alin. 4, lit. d si art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Devizul general actualizat și principalii indicatori tehnico-economici actualizați în conformitate cu prevederile art. 71, alin. 1 din O.U.G. nr. 114/2018 pentru restul de executat la obiectivul de investiții: “Reabilitare clădiri Colegiul Emil Negruțiu în municipiul Turda, str. Agriculturii nr. 27 în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional” pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală sau alte programe de finanțare aplicabile, înscriși în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunica prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Direcției Economice, Direcției Tehnice, Direcției Strategie și Dezvoltare Locală, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostință publică prin afișare la sediul Consiliului Local al municipiului Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 19.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

Vezi hotărârea completă

X