Hotărârea nr. 179 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda

Hotărârea nr. 179 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
În temeiul prevederilor art. 18, aliniatul 1, litera b din OUG nr. 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei locale şi prevederilor art. 15 din HGR nr. 56/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
Având în vedere adresa Spitalului Municipal Turda, înregistrată sub nr. 14300/14.07.2020, referatul de aprobare nr. 16921/19.08.2020, elaborat de Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei și raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, înregistrat la nr. 16922/19.08.2020;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget-finanţe, prognoze economice, investiţii, nr. 2 pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare şi nr. 5 pentru învăţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 136 coroborat cu art. 139 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1 și alin. 2, lit. a și lit. d, alin. 3, lit. c, alin. 7, lit. c din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda, prin transformarea postului de economist specialist IA din cadrul Biroului aprovizionare, transport în referent I și mutarea în cadrul Serviciului financiar contabil.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj, precum și Spitalului municipal Turda şi Biroului Resurse Umane în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local al municipiului Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 18
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 19.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 18.

Vezi hotărârea completă

X