Hotărârea nr. 180 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr. 180 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 27.08.2020;
Având în vedere prevederile art. 35, alin. 1 coroborat cu art 47 alin 3, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 9, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;
În temeiul prevederilor art. 123, ale art. 129, alin. 1, ale art. 136, alin. 1, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se alege domnul consilier local Cordiş Lucian în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Turda pentru luna septembrie 2020.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și persoanei desemnate la art. 1 al prezentei hotărâri în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 19
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 19.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

Vezi hotărârea completă

X