Hotărârea nr. 199 privind buna gospodărire a municipiului Turda

Hotărârea nr. 199 privind buna gospodărire a municipiului Turda

 

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 29.08.2019;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind buna gospodărire a municipiului Turda, proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei ;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 5883/21.08.2019 al Serviciului Public Politia Locala Turda, precum si avizul comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget, finanţe, prognoze economice, nr. 2 pentru administratie publica locala, servicii publice , regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, juridic, nr. 3 pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, investiţii, nr. 4 pentru muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, culte, minorităţi şi nr. 5 pentru învaţământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism, ale Consiliului Local al municipiului Turda;
În temeiul prevedererilor OG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, ale OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor stationate neregulamentar pe drumurile publice, ale HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, ale OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002, ale Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 155/2010 – legea politiei locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG nr. 1332/2010 privind Regulamentul cadru de organizare si functionare al politiei locale;
În indeplinirea atributiilor stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Turda, Primarul și Consiliul Local al Municipiului Turda au îndatorirea să adopte și să dispună măsurile necesare pentru implicarea și asigurarea participării locuitorilor, a instituțiilor publice, a agenților economici, persoanelor fizice/juridice și persoanelor fizice autorizate, la efectuarea activităților edilitar-gospodărești și la păstrarea ordinii și curățeniei de pe raza municipiului Turda.
Asigurarea și menținerea curățeniei pe teritoriul municipiului Turda precum și buna sa gospodărire constituie o obligație fundamentală, permanentă a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a agenților economici, a persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate precum și a Municipiului Turda;
În scopul aplicării unitare şi actualizate a tuturor prevederilor legale referitoare la buna gospodărire a municipiului Turda cuprinsă în acte normative succesive;
În conformitate prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. g, art. 136, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
CAPITOLUL I – ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚII,
A ÎNTREȚINERII ȘI ECOLOGIZĂRII ZONELOR VERZI

Art. 1 Pentru gospodărirea localității, instituțiile publice, agenții economici și alte persoane juridice de pe raza municipiului Turda, au următoarele obligații:
a) să asigure curățenia la locurile de depozitare a materialelor, în curțile interioare și pe celelalte terenuri pe care le dețin, precum și pe căile de acces;
b) să asigure curățenia în jurul zonelor verzi, a străzilor și a trotuarelor din jurul incintelor, inclusiv prin îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuare în timpul sezonului rece, în vederea asigurării circulației normale a pietonilor;
c) să păstreze curățenia și ordinea la locurile stabilite pentru depozitarea reziduurilor menajere, industriale, agricole și a materialelor refolosibile;
d) să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local Turda pentru asigurarea igienei publice și curățeniei în municipiul Turda;
e) să asigure curățenia mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
f) să încheie contracte cu o unitate specializată în administrarea reziduurilor, unitate autorizată de Consiliul Local Turda pentru ridicarea și transportul resturilor menajere și stradale pe amplasamentele stabilite;
g) să-și procure sau să-și închirieze pubele ecologice pentru colectarea reziduurilor menajere și stradale, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;
h) să nu deverseze ape reziduale pe domeniul public, în cursul văilor sau în albia râului Arieș. În locurile unde nu există canalizare, persoanele enunțate sunt obligate să-și amenajeze fose septice proprii și să încheie contract cu o firmă specializată pentru vidanjarea lor;
i) să nu depoziteze deșeuri de orice fel, pe domeniul public, în cursul văilor sau în albia râului Arieș, nici materiale de construcții sau rezultate din demolari sau resturi vegetale provenite din curțile proprii;
j) să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local Turda privind colectarea selectivă a deșeurilor;
k) să nu execute lucrări de reparații auto sau de orice altă natură pe domeniul public, decât pe amplasamentele autorizate de către Primăria Municipiului Turda;
l) să nu staționeze cu mijloace auto de orice tip și/sau cu tracțiune animală, pe domeniul public, decât pe amplasamntele autorizate de către Primăria Municipiului Turda;
m) să nu achiziționeze materiale provenite în urma săvârșirii infracțiunii de furt;
n) să asigure etanșeitatea spațiului de încărcare a mijloacelor de transport pentru a împiedica împrăștierea și deversarea pe partea carosabilă a materialelor transportate;
o) să nu incendieze vegetaţie, resturi vegetale, deşeuri de orice natură sau conţinutul pubelelor destinate depozitării deşeurilor menajere și a europubelelor stradale.
p.) societățile comerciale trebuie să depoziteze deșeurile menajere și industriale în alte containere sau locuri decât cele procurate de către aceștia ori puse la dispoziție special de către operatorul de salubritate.

Art. 2 Faptele contravenționale enunțate în cuprinsul art. 1 din prezenta hotărâre se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 2.000 lei – 2.500 lei.

Art. 3 Pentru gospodăria localității, asociațiile de proprietari și toți cetățenii municipiului Turda (dar și cei aflați în tranzit acolo unde situația impune) au următoarele obligații:
a) să asigure curățenia pe trotuare și zonele verzi din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri, inclusiv prin îndepătarea zăpezii și a gheții, în vederea asigurării circulației normale a pietonilor;
b) să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local Turda pentru asigurarea igienei publice și a curățeniei în localitate, iar în timpul sezonului rece să nu arunce zăpada pe străzi;
c) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice;
d) să asigure curățenia permanentă a rigolelor din perimetrul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
e) să nu blocheze aleile pietonale sau carosabile prin montarea unor bariere în vederea devierii circulației auto sau pietonale, fără acordul Primăriei Turda;
f) să păstreze în stare bună mobilierul urban amplasat pe străzi, trotuare, parcuri și în alte locuri publice (cu titlu exemplificativ – coșuri de colectare a reziduurilor stradale, jardiniere, lampadare, bazine de apă, pavaje decorative, cabine telefonice, tonete de comericalizare a presei, bănci, panouri pentru afișaj, reclame publicitare, semnele distictive de semnalizare a intrării în oraș, stații de autobus, statuete, etc.);
g) să încheie contracte cu o unitate specializată, autorizată de Consiliul Local Turda pentru ridicarea și transportul deșeurilor menajere pe amplasamentele special amenajate;
h) să nu deverseze ape reziduale pe domeniul public, în cursul văilor sau în albia râului Arieș. În locurile unde nu există canalizare menajeră, asociațiile de proprietari și toți cetățenii municipiului Turda sunt obligați să-și amenajeze fose septice proprii și să încheie contracte cu o firmă autorizată pentru vidanjarea lor;
i) să nu depoziteze deșeuri de orice fel inclusiv materiale rezultate din demolări, pe domeniul public, în containerele de colectare a reziduurilor menajere, în cursul văilor sau în albia râului Arieș;
j) să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local Turda privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere;
k) să nu ocupe domeniul public cu autovehicule defecte, cu mărfuri, ambalaje, tonete, materiale de construcții și alte asemenea fără aprobarea Primăriei Municipiului Turda. În caz contrar, se aplică amenda contravențională și măsura complementară constând în confiscarea bunurilor depozitate fără acord;
l) să nu execute lucrări de modificare a trotuarelor, bordurilor, balustradelor sau a altor zone de pe domeniul public pentru crearea accesului în imobilele în care locuiesc sau pe care le folosesc în alt scop;
m) să nu polueze fonic, să nu producă zgomot prin ambalarea repetată a motoarelor sau prin orice alte mijloace pe domeniul public, dacă acestea tulbură liniștea publică;
n) să nu execute lucrări de reparații auto sau de utilaje pe domeniul public, decât pe amplasamente autorizate de către Primăria Turda;
o) să nu monteze suporți pentru uscarea rufelor pe domeniul public sau la vedere, în balcoane;
p.) de a nu deține câini, pisici sau alte animale în apartamente, în curțile de folosință comună, fără a avea consimțământul majorității locatarilor de pe scara respectivă sau curtea comună;

r) în curțile cu mai mulți locatari/proprietari, unde nu există asociație, participarea acestora la întreținerea curățeniei pe domeniul public aferent imobilului/imobilelor se face conform unui grafic lunar afișat la intrarea în curtea comună;
s) în cazul imobilelor unde este constituită o asociație de proprietari, deciziile care privesc atât proprietățile individuale cât și proprietatea comună indiviză se iau în cadrul Adunării Generale cu majoritate sau cu 2/3 din voturile exprimate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
t) să nu distrugă sau să nu descompleteze capacele de pe căminele de vizitare de apă-canal, telefonie, gaz și/sau grătarelor din sistemul de canalizare menajeră și stradală;
u) să nu distrugă containerele pentru colectarea reziduurilor menajere prin depozitarea de deșeuri rezultate din demolări sau prin aprinderea conținutului acestora;
v) să păstreze o stare de curățenie corespunzătoare în jurul pubelelor;
x) să nu incendieze vegetaţie, resturi vegetale, deşeuri de orice natură sau conţinutul pubelelor destinate depozitării deşeurilor menajere și a europubelelor stradale.

Art. 4. Faptele contravenționale enunțate în cuprinsul art. 3 lit.a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, u, v, x din prezenta hotărâre se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 400 lei – 800 lei iar cea prevăzută la lit. t.) cu amenda cuprinsă între 500 lei și 1000 lei.

Art. 5. Operatorul de salubritate care deservește colectării și scurgerii apelor pluviale de pe străzile din municipiul Turda are obligația de a desfunda gurile de scurgere. Sancțiunea pentru nerespectarea acestei obligații constă în amenda contravențională cuprinsă între 2.000 – 2.500 lei.

Art. 6. Operatorii de salubritate și întreținere a spațiilor verzi de la nivelul unității administrativ-teritoriale a municipiului Turda vor fi sancționați cu amendă contravențională cuprinsă între 400-800 lei în cazul nerespectării obligației prevăzute la lit. r şi cu amendă contravențională cuprinsă între 2.000 și 2.500 lei în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute de la lit. a la lit. p:
a) salubrizare și dezinfecție periodică a recipienților de precolectare a deșeurilor menajere și stradale;
b) inscripționarea containerelor de colectare a deșeurilor de pe raza municipiului Turda și a numărului de telefon, al operatorului de salubritate menajeră;
c) igienizare a recipienților de colectare selectivă și menținerea acestora în stare corespunzătoare;
d) de a pune la dispoziția autorității administrației publice locale datele și informațiile solicitate sau de a furniza incorect și incomplet date și informații relevante;
e) protejarea incorectă cu plasă a containerelor de colectare a reziduurilor menajere în timpul transportului acestora la rampa de deșeuri;
f) prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor tehnici cantitativi și/sau calitativi adoptați prin contractul de delegare a gestiunii și/ sau a regulamentului,
g) nerespectarea indicatorilor minimi de performanță;
h) întreținerea zonei pietonale, a trotuarelor, a dalelor și perierea zonelor indicate de către operatorii care au fost contractaţi în acest sens;
i) salubrizarea și igienizarea toaletelor ecologice de pe domeniul public și din parcuri;
j) practicarea altor tarife decât cele stipulate în contract și aprobate de autoritățile administrației publice locale;
k) întreținerea corespunzătoare a mijloacelor de transport pentru deșeuri de către operatorul de salubrizare, fără scurgeri a deșeurilor din mijloacele de transport;
l) respectarea de către operator a graficelor de ridicare a deșeurilor menajere și a graficelor de salubritate stradală;

m) igienizarea recipienților și a platformelor de colectare(deratizare, dezinfecție, dezinsecție) conform programului stabilit;
n) menținerea în stare insalubră a platformelor de colectare și a împrejurimilor(zone adiacente / limitrofe);
o) înlocuire a recipienților cu probleme de etanșeitate sau deteriorate;
p) înștiințarea Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Turda asupra modificărilor de orice fel intervenite în graficele de colectare a reziduurilor menajere cât și în graficele de salubrizare stradală;
r) asigurarea, pentru toţi cetăţenii municipiului, de pubele ecologice pentru reziduurile menajere (cu excepția celor ce locuiesc în zona blocurilor unde colectarea se face în containere);

Art. 7. În vederea conservării parcurilor, a zonelor florale și a spațiilor verzi aflate în Municipiului Turda, se interzice și constituie contravenție:
a) tăierea sau scoaterea din rădăcină, fără aprobarea Primăriei Turda a arborilor, arbuștilor, puieților, lăstarilor, viței de vie, sau a altor asemenea specii, cu sau fără ridicarea acestora;
b) distrugerea prin orice mijloace sau degradarea arborilor, arbuștilor, puieților, lăstarilor, viței de vie, sau a altor asemenea specii, precum și degradarea mobilierului urban;
c) fasonarea coroanei arborilor ornamentali de pe drumul public fără aprobarea Primăriei Municipiului Turda;
d) schimbarea destinației zonelor verzi fără autorizarea Primăriei Municipiului Turda;
e) circulația cu motociclete, vehicule sau autovehicule în parcuri;
f) executarea de lucrări de excavații pe pășunile care sunt în administrarea Primăriei Municipiului Turda;
g) cosirea ierbii din parcurile publice, fără autorizație;
h) distrugerea zonelor verzi amenajate cu material dendrofloricol (gazon, flori, arbuști);
i) cultivarea de legume pe terenurile din jurul blocurilor de locuințe sau pe orice alte zone care aparțin drumului public;
j) staționarea sau circulația autovehiculelor pe peluzele dintre carosabil și trotuare;
k) fixarea pe arbori a anunțurilor de orice fel;

Art. 8. Faptele prevăzute la art. 7 lit. a) – k) se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 1000 lei – 1500 lei.

CAPITOLUL II – ÎN DOMENIUL CREȘTERII ANIMALELOR

Art. 9. Este interzis și constituie contravenție:
a) amplasarea adăposturilor de animale şi păsări în curțile particulare la mai puțin de 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și exploatarea acestora astfel încât să producă poluarea mediului sau disconfortul vecinilor;
b) răspândirea neorganizată, direct pe sol (curți, grădini, străzi, locuri riverane și alte asemenea) a dejecțiilor rezultate în urma creșterii animalelor;
c) transportul animalelor, libere pe drumurile publice fără însotițor și împiedicarea desfășurării în condiții optime a traficului auto și/sau pietonal;
d) pășunatul animalelor din orice specie și al păsărilor pe zonele verzi care nu au fost declarate pășuni sau lăsarea liberă a acestora pe domeniul public;
e) creșterea animalelor și a păsărilor pe străzile: Piața Republicii, Piața 1 Decembrie 1918, Libertății, Piața Romană, Dr. Ioan Rațiu, Axente Sever, Gheorghe Lazăr, Tunel, Salinelor, Nicolae Iorga, Frăgăriște, Mircea cel Bătrân, Andrei Șaguna, Aurel Vlaicu, Războieni, George Coșbuc, G-ral Ion Dragalina, Basarabiei, Calea Victoriei, Ștefan cel Mare, Constructorilor, în cartierele de blocuri de locuințe și în zonele cu case particulare dintre acestea situate pe străzile Trandafirilor, Liliacului, Crinilor, Ioan Opriș,);
f) lipsa igienizării, a ridicării / colectării corespunzătoare în pungi a reziduurilor animaliere;
g) plimbarea câinilor fără lesă și / sau botniță, dezlegarea acestora din lesă și lăsarea lor în libertate pe străzi, locuri de agrement;
h.) accesul persoanelor cu câini în parcuri, spații de joacă pentru copii, fără ca aceştia să fie echipaţi cu botniţă, ţinuţi în lesă, iar deţinătorul să aibă asupra lui saci de igienizare, cu excepția câinilor de talie mică care pot fi plimbaţi fără botniţă, însă ţinuţi în lesă.
i) accesul în instituţiile publice cu câini, cu excepţia câinilor instruţi special şi care sunt folosiţi de către persoanele cu dizabilităţi.
Art. 10. Faptele prevăzute la art. 9, lit. a) – i) se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 800 lei și 1.500 lei.

CAPITOLUL III – ÎN DOMENIUL DISCIPLINEI ÎN CONSTRUCȚII

Art. 11. Agenții economici, instituțiile publice și persoanele fizice din municipiul Turda care execută lucrări de construcții, reparații și / sau demolari ale clădirilor au următoarele obligații:
a) să obțină aprobarea și să respecte condițiile avizate de către serviciile publice ale Primăriei Municipiului Turda, privind închiderea și ocuparea străzilor sau a altor spații publice;
b) să fixeze și să mențină la cota nivelului stratului de uzură, piesele vizibile ca: trape, capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze s.a.;

Art. 12. Nerespectarea celor statuate în cuprinsul art. 11 din prezenta Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Turda atrage după sine sancțiunea amenzii contravenționale cuprinsă între 2.000 lei – 2.500 lei pentru agenții economici sau instituțiile publice, respectiv sancțiunea amenzii contravenționale având limitele cuprinse între 400 lei – 800 lei pentru persoanele fizice din municipiul Turda.

Art. 13. Instituțiile publice, agenții economici și alte persoane fizice ori juridice cu sediul / domiciliul situat pe raza municipiului Turda au următoarele obligații:
a) să întrețină în stare corespunzătoare clădirile / tonetele / chioșcurile deținute cu titlu de folosință sau proprietate unde își desfășoară activitatea, prin zugrăvirea / vopsirea exterioară a clădirilor, sau să remedieze defecțiunile la instalațiile de apă, canal, unde situația impune;
b) să împrejmuiască și să întrețină panourile obturate pe toată perioada de execuție a lucrărilor de construcții;
c) să asigure semnalizarea conform legislației rutiere în vigoare, a lucrărilor care se execută în zona drumului public și/sau atunci când prin natura lucrărilor se cere protejarea drumului public;
d) să instaleze și să mențină în loc vizibil panouri de identificare a lucrării; acestea vor fi menținute până la închiderea șantierului și ridicarea deșeurilor. Panourile vor indica: denumirea lucrării, beneficiarul, sediul și numărul de telefon al proiectantului, al beneficiarului, al executantului, numele responsabilului de șantier, nr. autorizației de construire, valabilitatea și durata de execuție a lucrării. Datele de pe panou se vor reactualiza la schimbarea condițiilor de autorizare;
e) să finalizeze construcțiile începute în baza autorizațiilor eliberate, în condițiile și în termenele stabilite de acestea;
f) să întrețină în stare corespunzătoare firmele, panourile publicitare, bennerele sau afișele și să le înlocuiască pe cele degradate, incomplete, inestetice;
g) să nu lipească, să nu scrie sau să nu expună afișe pe stâlpi, garduri, clădiri, vitrinele sau geamurile imobilelor, decât pe panourile speciale de afișaj amplasate de Primăria Municipiului Turda;
h) să amplaseze firma pe fațada clădirii în care agentul economic își desfășoară activitatea: aceasta trebuie să aibă dimensiunile, forma și aspectul în funcție de mărimea și amplasarea spațiului;
i) să îndepărteze afișele, bennerele sau alte forme de publicitate după expirarea perioadei prevăzute în actele normative;
j) să asigure împrejmuirea corespunzătoare a imobilelor pe care le au în folosință sau în proprietate fără să monteze garduri de sârmă ghimpată sau improvizații de garduri;
k) să desființeze construcțiile sau amenajările cu grad de uzură avansat, fără siguranță în exploatare sau care prezintă pericol de accidentare;
l) să refacă aleile sau scările de acces exterioare deteriorate în urma unor intervenții urgente asupra rețelelor subterane;
m) să nu facă lucrări de ieșire din aliniament cu trepte, uși, balustrade, sau alte elemente funcționale sau decorative care ar putea determina reducerea lățimii pietonalului.
n) să aplice pe fiecare imobil în loc vizibil, tăblițe tipizate cu nr.de imobil;
o) să anunțe serviciile din Primăria municipiului Turda de lucrările de intervenții ce se execută în urma unor avarii sau a deranjamentelor apărute la rețelele tehnico-edilitare;

Art. 14. Faptele prevăzute la art. 13 lit. a) – o) se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 2.000 lei și 2.500 lei.

Art. 15. Asociațiile de proprietari / locatari au următoarele obligații:
a) să întrețină în stare corespunzătoare clădirile sau anexele gospodărești pe care le au în proprietate sau în folosință, prin zugrăvirea și vopsirea părților exterioare ale clădirilor, înlocuind elementele degradate și / sau să remedieze defecțiunile la instalațiile de apă, canal, etc..;
b) să nu aducă modificări spațiilor sau instalațiilor de folosință comună, care sunt considerate părți comune indivize (părți de construcții, coloane de instalații, ghene de ventilație, branșamente, etc.) fără acordul majorității copropietarilor sau colocatarilor;
c) să nu lipească, să nu scrie sau să nu expună afișe pe stâlpi, garduri, clădiri, vitrine sau geamuri ale imobilelor, decât pe panourile speciale de afișaj autorizate de Primăria Municipiului Turda;
d) să nu schimbe destinația garajelor amplasate pe domeniul public, în anexă gospodărească pentru adăpostirea și creșterea animalelor domestice sau pentru depozitarea de produse agricole;
e) să monteze jgheaburi și burlane în scopul colectării apelor pluviale de pe acoperișul clădirilor fără să afecteze proprietățile vecine;
f) să nu facă lucrări de ieșire din aliniament cu trepte, uși, balustrade, sau alte elemente funcționale sau decorative care ar putea determina reducerea lățimii pietonalului;
g) să aplice pe fiecare imobil în loc vizibil, tăblițe tipizate cu nr.de imobil;
h) să asigure, potrivit legii, înscrierea pe fiecare ușă la intrarea în bloc: denumirea străzii, a blocului, a scării și nr. de apartamente;
i) să anunțe serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Turda a lucrărilor de intervenții ce se execută în urma unor avarii sau a deranjamentelor apărute la rețelele tehnico-edilitare;
j) să nu ocupe fără forme legale domeniul public sau privat al statului cu panouri publicitare de orice fel;
k) să nu depoziteze materiale în spațiile comune, să nu desfășoare activități sau să ocupe în orice mod spațiile de folosință comune, fără a avea consimțământul tuturor proprietarilor / locatarilor de pe acea scară sau curte comună.

Art. 16. Faptele prevăzute la art. 15 lit.a) – k) se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 400 lei și 800 lei.

CAPITOLUL IV – ÎN DOMENIUL ADMINISTRĂRII PATRIMONIULUI IMOBILIAR

Art. 17. Este interzis și constituie contravenție:
a) nerespectarea destinației spațiului și terenului care a constituit obiectul contractului;
b) subînchirierea obiectului contractului fără avizul proprietarului (administratorului);
c) nerespectarea conținutului obiectului contractului de închiriere pentru panourile publicitare, trepiedelor;
d) degradarea spațiului închiriat, concesionat și de folosință comună, a instalațiilor precum și înstrăinarea bunurilor de folosință comună;
e) nerespectarea termenului de 30 zile de anunțare a proprietarului (administratorului) de schimbare a titularului și /sau a domeniului de activitate a posesorilor de contracte de concesionare sau închiriere;
f) acceptarea în spațiile închiriate cu destinație de locuință a altor persoane decât cele din contract;
g) schimburile și înstrăinarea locuințelor și spațiilor închiriate fără acordul proprietarului (administratorului);
h) ocuparea domeniului public și privat fără contract de închiriere, concesionare sau vânzare;
i) depozitarea de deșeuri de orice fel, materiale de construcții sau rezultate din demolări pe domeniul public, fără aprobare;
j) neefectuarea curățeniei pe spațiile și terenurile închiriate și căile de acces;
k) construirea căilor de acces în locuințe și/sau spații pe care le dețin, fără contract;
l) nerespectarea ordinii, disciplinei și / sau curățeniei în piețe, obor și la locurile de vânzare;
m) împiedicarea desfășurării activității de prindere a câinilor fără stăpân;
n) folosirea meselor, tarabelor, locurilor și spațiilor de vânzare din incinta piețelor agroalimentare şi a oborului, fără plata taxei de închiriere sau a texei forfetare zilnice;
o) refuzul la plata taxelor percepute în piețe și obor;
p) afișarea anunțurilor în locuri neautorizate;
r) staţionarea sau parcarea autovehiculelor aparţinând utilizatorilor pieţei, pe aleile şi căile de acces din pieţele agroalimentare, în intervalul orar în care acest lucru este interzis, conform Regulamentului cadru de funcţionare al pieţelor şi oborului din municipiul Turda aprobat prin HCL nr. 29/2018;
s) vânzarea produselor agricole sau al altor mărfuri, în incinta pieţelor agroalimentare şi a oborului, în alte locuri decât cele stabilite de lucrătorii administraţiei pieţei, vânzarea de produse de origine animală (lactate, ouă, slănină, etc) în alte locuri decât în hala destinată vânzării acestor produse şi vânzarea de produse şi mărfuri cu mijloace de măsurare are nu sunt verificate din punct de vedere metrologic;
t) degradarea meselor sau suporților puși la dispoziție de către administrația locală;

Art. 18. Faptele prevăzute la art. 17 lit.a și i sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 1.500 lei și 2.500 lei, cele de la art.17 lit.b se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 800 lei și 2.000 lei, cele de la art.17 lit.c se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 400 lei și 800 lei, cele de la art.17 lit. d, j, k, l se

sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 400 lei și 800 lei, cele de la art.17 lit.e, f, g, h se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 800 lei și 2000 lei cele de la art.17 lit.m se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 400 lei și 800 lei, cele de la art.17 lit.n se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 200 lei și 400 lei, cele de la art.17 lit. o, r se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 400 lei și 800 lei, cele de la art.17 lit.p se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 400 lei și 1.000 lei, cele de la art.17 lit.s se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 400 lei și 800 lei și cele de la art.17 lit.t se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 1.000 lei și 2.500 lei.

CAPITOLUL V – ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI LOCAL DE CĂLĂTORI PRIN CURSE REGULATE:

Art. 19. Operatorul de transport public local (persoane) are următoarele obligații principale:
a) să pună în circulație numai autovehicule care îndeplinesc toate condițiile tehnice necesare pentru asigurarea siguranței și confortului pasagerilor;
b) să mențină curățenia mijloacelor de transport călători (interior, exterior);
c) să asigure igienizarea mijloacelor de transport local (persoane);
d) să asigure aspectul corespunzător al tonetelor și a spațiilor de vânzare pentru bilete;
e) să respecte programul de circulație al mijloacelor de transport în comun;
f) să afișeze în loc vizibil eventualele modificări în programul de circulație și / sau a modificării temporare a rutei de deplasare / stații de urcare – coborâre a pasagerilor;
g) să doteze fiecare stație de urcare-coborâre aferentă transportului public local de persoane cu tăblițe de informare privind liniile locale de transport;

Art. 20. În cazul nerespectării obligațiilor menționate la art. 19 din prezenta hotărâre operatorul de transport local se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 2.000 lei – 2.500 lei.

Art. 21. Utilizarea stațiilor aferente transportului local de călători de către alte autovehicule decât cele ale societăților către care a fost delegată gestiunea activității de transport public local precum și efectuarea activității de transport public local fără delegarea gestiunii serviciului public de transport local se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 2.000 lei și 2.500 lei.

Art. 22. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 400 lei – 800 lei următoarele fapte:
a) călătoria fără bilet, abonament, sau legitimație corespunzătoare mijloacelor de transport în comun;
b) consumul de alimente, semnițe și / sau înghețată în mijloacele de transport în comun;
c) consumul băuturilor alcoolice în mijloacele de transport în comun;
d) fumatul, scuipatul, gesturile obsecene, înjurăturile în mijloacele de transport călători;
e) aruncarea hârtiilor și a resturilor de orice fel în mijloacele de transport în comun;
f) transportul bagajelor voluminoase precum și a obiectelor explozibile sau inflamabile în mijloacele de transport în comun, cu excepţia bagajelor de voiaj;
g) transportul câinilor, a păsărilor, animalelor vii sau a oricăror animale de companie în mijloacele de transport în comun, cu excepţia câinilor special instruţi şi folosiţi de către persoanele cu dizabilităţi;
h) difuzarea muzicii în mijloacele de transport în comun efectuată de către pasageri / călători;
i) persoanele care miros urât sau care se urcă în mijloacele de transport în comun cu haine murdare;
j) degradarea prin orice mijloace a vehiculelor de transport în comun, atât în mers cât și în timpul staționărilor dacă nu constituie infracțiunea de distrugere;
k) blocarea intenționată a ușilor de la urcare în mijloacele de transport prin staționarea în imediata apropiere a acestora.

CAPITOLUL VI – ÎN DOMENIUL ADMINISTRĂRII PARCĂRILOR PUBLICE AFLATE PE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TURDA

Art. 23. Sunt şi constituie contravenţie care se sancţionează cu amendă contravențională cuprinsă între 400 lei și 800 lei, nerespectarea următoarele fapte în locurile de parcare:
a) staţionarea sau parcarea fără tichet sau abonament de parcare valabil;
b) staţionarea / parcarea cu tichete sau abonamente expirate recent (maxim 10 minute pentru tichet şi 3 zile calendaristice pentru abonament);
c) afişarea defectuoasă a tichetului sau a abonamentului eliberat de către S.C. Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L. fără a se descifra elemetele de valabilitate (acestea trebuie expuse pe bordul maşinii, la vedere);
d) nerespectarea marcajului rutier astfel încât se ocupă două locuri de parcare;
e) parcarea pe zonele haşurate (interzise) ori în dreptul intrărilor în incinta imobilelor;
f) blocarea accesului în parcare sau ocuparea unor locuri rezervate;
g) staţionarea vehiculelor cu caracter publicitar şi a celor care desfăşoară activităţi cu caracter ambulant, fără acordul Primăriei Municipiului Turda, chiar dacă deţin tichet sau abonament de parcare valabil;
h) subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare de către alte persoane;
i) transmiterea abonamentelor altor proprietari de autoturisme;
j) neefectuarea curăţeniei spaţiului de parcare, inclusiv îndepărtarea zăpezii în timpul sezonului rece sau modificarea locului de parcare.

Art. 24. Alături de sancţiunea principală a amenzii prevăzute la art. 23, pot fi aplicate una sau mai multe sancţiuni complementare:
– blocarea roţilor vehiculelor/autovehiculelor,
– ridicarea vehiculelor/autovehiculelor conform prevederilor „Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar, precum și a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Turda”.

Art. 25. Societățile comerciale care dețin în proprietate sau administrează spații de parcare situate pe domeniul public al Municipiului Turda sunt obligate să asigure întreținerea acestora. În caz contrar, vor fi sancționate cu amendă contravențională cuprinsă între 2.000 lei și 2.500 lei.

Art. 26. În vederea asigurării disciplinei privind oprirea, parcarea şi / sau staţionarea autovehiculelor şi atelajelor, pe domeniul public sau privat al Municipiului Turda în locuri special amenajate sau alte locuri decât cele special amenajate de către Primăria Municipiului Turda (prin serviciul specializat / delegat), este interzis şi constituie contravenţie următoarele:
a) staţionarea sau parcarea vehiculelor / autovehiculelor destinate transportului de persoane sau marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone pe domeniul public sau privat al Municipiului Turda fără contract de închiriere;
b) ocuparea locurilor de parcare special amenajate cu mijloace auto având un tonaj mai mare de 2 tone fără abonament sau contract de închiriere;
c) oprirea, staţionarea sau parcarea vehiculelor/autovehiculelor pe trotuare, pentru evitarea deteriorării suprastructurii acestora și pentru evitarea blocării/împiedicării circulaţiei pietonale;
d) oprirea, staţionarea sau parcarea vehiculelor/autovehiculelor prin care se împiedică accesul în staţiile de transport în comun, staţii TAXI, la obiective (instituţii) de interes public (puncte trafo, puncte gospodăreşti, pieţe, parcuri, alei de acces, locuri de joacă, etc.);
e) ocuparea abuzivă a locurilor de parcare semnalate prin marcaje pentru care există abonament/tichet de parcare sau abonament/contract de închiriere de către terţi;
f) blocarea intrării/ieşirii autovehiculelor din parcările special amenajate, garaje, curţi, ganguri,etc.;
g) circulația, oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor, motocicletelor, scuterelor şi ATV-urilor pe spațiile verzi din parcuri, pe aleile pietonale și / sau pe trotuare;
h) nerespectarea dispoziţiilor administratorului drumului, de eliberare a domeniului public sau privat al Municipiului Turda sau a altor spații publice în vederea executării de lucrări de interes public (asfaltări, intervenţii la diverse reţele, curăţenie, organizări de activităţi, etc.), dispoziții comunicate prin indicatoare şi/sau somaţie aplicată pe vehicul/autovehicul.

Art. 27. Contravențiile prevăzute la art. 26 se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 400 lei – 800 lei.

Art. 28. La solicitarea justificată, în vederea completării procesului-verbal de constatare a contravenției, a polițiștilor locali din cadrul Serviciului Public Poliția Locală Turda aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în termenul solicitat de către aceștia, proprietarul sau deţinătorul unui vehiculul/autovehiculul are obligaţia de a comunica identitatea conducătorului vehiculului/autovehiculului la data şi ora săvârşirii contravenţiei. În caz contrar, procesul – verbal urmeză a fi încheiat pe numele proprietarului sau deţinătorului vehiculului/autovehiculului, chiar dacă acesta este o persoană juridică.
În funcție de situație, polițiștii locali din cadrul Serviciului Public Poliția Locală Turda vor putea sancționa nerespectarea obligației de a comunica datele de identificare solicitate în mod justificat cu amendă contravențională cuprinsă între 400 – 800 lei.

Art. 29. Nerespectarea semnalului de oprire a polițistului local, după punerea în mișcare de către un conducător de autovehicul / scuter/ ATV sau vehicul cu tracţiune animală care a fost pus în mișcare după ce a încălcat o regulă de circulație pentru care Poliția Locală Turda este competentă a aplica sancțiuni contravenționale, se sancționează cu amendă contravențională de la 1.000 lei – 2.000 lei.

CAPITOLUL VII – DISPOZIȚII FINALE

Art. 30. Bunurile de orice natură, inclusiv animalele, care sunt depozitate în mod ilegal, abandonate respectiv lăsate libere ori nesupravegheate pe domeniul public vor fi confiscate. Pentru recuperarea acestora proprietarii vor plăti atât amenda contravențională cuvenită conform prezentei hotărâri precum și cheltuielile efectuate cu ridicarea și depozitarea celor confiscate.

În cazul în care s-au provocat daune domeniului public, acestea vor fi constatate și evaluate de o comisie formată din reprezentanți numiți prin Dispoziție a Primarului Municipiului Turda, daunele urmând a fi imputate celor care le-au provocat.

Art. 31. Nesocotirea sau neîndeplinirea obligațiilor și responsabilităților stabilite prin prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală după caz, a celor vinovați.

Art. 32. Persoana sancţionată contravenţional poate achita jumătate din minimul amenzii contravenţionale stabilite în prezenta hotărâre, în termen de 15 zile de la înmânarea sau de la data comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției.
Procesul-verbal neatacat sau hotărârea judecătorească definitivă, constituie titluri executorii în baza cărora se va proceda la recuperarea amenzii, prin serviciul specializat al Direcției de Impozite și Taxe Locale Turda.
Competența aplicării și sancționării contravențiilor pe raza municipiului Turda revine: Primarului Municipiului Turda, polițiștilor locali din cadrul municipiului Turda și / sau persoanelor nominalizate prin Dispoziție a Primarului Municipiului Turda.

Art. 33. La data adoptării prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii având acelaşi obiect de reglementare îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 34. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Tehnice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale şi Serviciului Public Poliţia Locală Turda, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Roş Nicolae

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI:
pentru 11
împotrivă 2
abţineri 4
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 17.

 

 

Vezi hotărârea completă

X