Hotărârea nr. 241 privind aprobarea caietului de sarcini – cadru – pentru inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 15 mp, situat in Turda, str. Libertatii f.n. in vederea construirii unui garaj demontabil

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinata in data de 19.12.2005 ;

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea caietului de sarcini – cadru – pentru inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 15 mp, situat in Turda, str. Libertatii f.n. in vederea construirii unui garaj demontabil, elaborat din initiativa d-lui. Primar Tudor Stefanie ;

Avand in vederea Raportul de Specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului, investitii ;

In conformitate cu art. 14 si 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia .

In temeiul art. 38 alin 1 si 2, lit. f si g, , art. 46, alin. 1,2 si 5, art. 121, 122 si 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala si a Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda ;

H O T A R A S T E:

Art. 1. Se aproba caietul de sarcini – cadru – pentru inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 15 mp, situat in Turda, str. Libertatii f.n. in vederea construirii unui garaj demontabil.

Art. 2. Pretul minim de pornire al licitatiei (fara T.V.A.) stabilit conform H.C.L. nr. 203/16.12.2004 este de 4.000 lei/mp/luna , revenind suma de 60.000 lei/luna. La inceputul fiecarui an calendaristic suma de plata va fi indexata cu indicele de inflatie . Contractul de inchiriere va fi intocmit de catre Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar .

Art. 3. Inchirierea se va face pe o perioada de doi ani .

Art. 4 Cu comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului , Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar si Comisia de Licitatii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ioana MOCEAN

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

 

NOTA: Problemele de mai sus au fost analizate si vizate de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 3, prin presedintele acesteia d-l Vasile Miclaus.

VOTURI:

Pentru 19

Împotriva –

Abţineri –

Numărul total al consilierilor este 21

Numarul de consilieri prezenti este de 19.

S.U.A.T.

APROBAT

PRIMAR

TUDOR STEFANIE

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

Obiectul proiectului de hotarare il constituie aprobarea caietului de sarcini – cadru – pentru inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 15 mp. , situat in Turda, str. Libertatii f.n. in vederea construirii unui garaj demontabil .

Propunerea a fost inaintata Primariei municipiului Turda de catre mai multi cetateni ai municipiului Turda.

Acest teren apartine domeniului public al municipiului si pot fi identificat prin planul de situatie anexat .

Incadrarea in prevedreile legale, legislatie, regulament

In conformitate cu art. 14 si 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , inchirierea unor bunuri apartinand domeniului public al municipiului Turda se face in baza unei hotarari a Consiliului Local prin licitatie publica , organizata in conditiile legii.

Avand in vedere cele sus mentionate supunem spre aprobarea Consiliului Local caietul de sarcini – cadru – pentru inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 15 mp. , situat in Turda, str. Libertatii f.n. in vederea construirii unui garaj demontabil , pe o perioada de doi ani. .

Pretul de la care va porni licitatia (fara TVA) , stabilit conform H.C.L. nr. 203/16.12.2004 este de 4.000 lei/mp./luna, revenind suma de 60.000 lei/luna . La inceputul fiecarui an calendaristic , suma adjudecata se va indexa cu indicele de inflatie . Contractele de inchiriere vor fi intocmite de catre Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar .

SEF SERVICIU

IOSIF DUMITRU

Intocmit

Liana Bria

ANEXA LA HOTARARE

CAIET DE SARCINI

privind inchirierea prin licitatie publicä a unui teren in suprafatä de 15 mp, situat in Turda, str. Libertatii f.n. , teren apartinând domeniului public al municipiului Turda

  1. OBIECTUL INCHIRIERII

1.1. Il constituie terenul situat in str. _Libertatii f.n. _____ din municipiul Turda, precizat in planul de situatie anexat, in suprafata de _15_mp. in vederea construirii unui garaj auto demontabil .

1.2. Terenul situat la adresa de mai sus apartine domeniului public al municipiului Turda fiind situat in zona A conform H.C L nr 165/28.11.2002 .

1.3. Inchirierea se va realiza prin licitatie publica in conformitate cu Hotärarea Consiliului Local nr.__________ si va avea ca destinatie amplasare garaj auto demontabil .

1.4. Terenul dispune de urmatoarele utilitäti edilitare: retele stradale, apä-canal, gaz-metan, electrice si de telecomunicatii.

2. DURATA INCHIRIERII

2. 1.Terenul situat in Turda, str. _Libertatii f.n. identificat prin plan de situatie se inchiriazä pe o durata de 2 ani in conformitate cu Hotärârea Consiliului Local al municipiului Turda nr. __________.

2.2. Locatarul are obligatia de a realiza lucräri de interes public la limita amplasamentului cu conditia notificarii intentiei catre locator cu 6 luni inainte .

3. CARACTERISTICILE INVESTITIEI:

3.1. Inchirierea se va realiza in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. __________ .

4. ELEMENTE DE PRET

4.1. Pretul minim al inchirierii (fara TVA) pentru terenul situat in Turda, str. _Libertatii f.n. , in suprafata de _15 mp. , stabilit conform H.C.L. nr. 203/16.12.2003_este de 4.000 lei/ mp./ luna , revenind suma de 60.000 lei/luna.

4.2. Pretul inchirierii terenului licitat, va fi cel putin egal cu cel inscris la punctul 4.1. de mai sus. La inceputul fiecarui an calendaristic suma de plata se va indexa cu indicele de inflatie .

4.3. Modul de achitare a pretului inchirierii cat si clauzele pentru nerespectatea obligatiilor de platä se vor stabili prin contractul de inchiriere intocmit de Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar .

5. INCETAREA INCHIRIERII

5.1. Incetarea inchirierii prin expirarea duratei;

5.1.1. La termenul de incetare a inchirierii , locatarul are obligatia de a preda bunul ce a facut obiectul contractului de inchiriere in starea initiala , liber de orice sarcina prin grija locatarului.

5.1.2. Locatarul va prezenta din partea Administratiei Financiare , in raza careia se afla bunul unde si-a desfasurat activitatea, dovada eliberarii de orice sarcini a terenului ce a facut obiectul contractului de inchiriere, dupa care intre locator si locatar se va intocmi un proces verbal de predare – primire a terenului, cat si a eventualelor bunuri dobandite (echipare edilitara ) pe perioada inchirierii si destinate inchirierii.

5.1.3. Eventualele materiale , obiecte do mobilier, instalatii ce nu sunt pentru uzul exclusiv al inchirierii sau alte bunuri ce vor conveni intre parti, se vor prelua de cätre locator, pe bazä de contract la data expirärii inchirierii.

5.2. Incetarea inchirieri prin räscumpärare:

5.2.1. Pentru cazurile de interes public inchirierea poate fi rascumparata , locatorul asigurand despagubirea corespunzatoare valorii investitiei care trebuie sa fie prompta , adecvata si efectiva. Cazul de interes public se probeazä prin acte autentice emise de autoritatea locală sau prin Hotarari ale Guvernului .

5.2.2. Daca pärtile nu se inteleg asupra pretului räscumpararii urmeazä a se adresa Instantei Judecatoresti sau arbitrare convenite prin contract conform legii.

5.3. Incetarea inchirierii prin retragere:

5.3.1. Inchirierea se retrage si contractul de inchiriere se reziliazä in situatiile in care locatarul nu respecta caietul do sarcini si obligatiile asumate prin contract , constatarea facandu-se de catre organele de control autorizate

5.3.2. Inchirierea se retrage si in cazul in care locatarul nu a inceput executia lucrarilor la obiectivul de investitii in termen de 12 luni de la data incheierii contractului de inchiriere .

5.3.3. Locatorul va putea rezilia contractul numai dupä notificarea intentiei sale locatarului cu precizarea cauzelor care au determinat-o.

6.CONTROLUL

6.1. In conformitate cu prevederile Legii nr 15 / 1990, art. 27, alin. 3, lit. “i”, controlul activitatii locatarului se va asigura de Ministerul Economiei si Finantelor si Primäria municipiului Turda.

6.2. Controlul general al respectarii de catre locatar al caietului de sarcini si a obligatiilor asumate prin contractul de inchiriere se efectueazä in conformitate cu art. 28 din Legea nr. 15/ 1990 de către locator.

7. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

7.1. Litigiile de orice fel apärute intre partile contractante in cursul derularii contractului de inchiriere sunt de competenta Instantelor Judecatoresti. Pentru solutionarea lor partile pot apela si la arbitraj sau in cazul in care este posibil , la calea amiabila .

8. DISPOZITII FINALE

8.1. Drepturile si indatoririle pärtilor se stabilesc prin contractul de inchiriere.

8.2. Locatarul este obligat sä foloseascä obiectivul cu destinatia de prestari servicii pe toatä durata inchirierii , orice schimbare de destinatie ducând la rezilierea contractului de inchiriere, eliberarea terenului de orice sarcinä pe cheltuiala locatarului si plata unor daune cätre Primăria municipiului Turda . De asemenea locatarul se obliga sa nu instraineze constructia executata timp de 3 ani .

8.3. Obtinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea si functionarea investitiei privesc pe locatar.

8.4. Toate lucrarile privind racordarea la retelele tehnico-edilitare privesc locatarul iar obtinerea avizelor de amplasament il privesc pe locator.

8.5. Locatorul are dreptul ca prin imputernicitii säi sä urmäreascä mersul lucrärilor de constructii in vederea asigurärii calitätii si incadrarea in termenul de punere in functiune stabilit prin caietul de sarcini.

8.6. Locatarul se obligä in cazul adjudecärii licitatiei la plata contravalorii avizelor de amplasament si a anuntului publicitar.

8.7. Recomandam ofertantului sä viziteze si sä examineze amplasamentul si sä obtinä pe propria räspundere toate informatiile necesare.

8.8. Locatarul este obligat sa pläteasca pe toatä durata inchirierii taxele si impozitele catre stat sau autoritatea localä, in conditiile legii.

8.9. Modificarea continutului documentatiei de licitatie dupä vânzarea ei poate fi facuta numai de catre organizator in conditiile legii.

8.10. Notificarea modificarii documentatiei de licitatie se face de catre organizator cu 10 zile inainte de termenul de depunere a ofertelor si obligatoriu tuturor ofertantilor care au cumpärat documentatia. In acest caz dacä este necesarä prelungirea termenului de depunere a ofertelor, noul termen se va comunica tuturor ofertantilor.

8.11 .Dupä inchiriere realizarea obiectivului de investitii se va face numai pe baza unui proiect avizat si aprobat si a autorizatiei de constructie emisa de organele competente in conformitate cu prevedenile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , republicata in anul 2004 . Solutiile prezentate odatä cu depunerea optiunilor, in cazul adjudecärii licitatiei, nu reprezinta aprobarea acestora si nu absolvä pe castigator de obtinerea avizelor si acordurilor legale din partea organismelor abilitate in eliberarea lor, conform prevederilor legale.

9. MENTIUNI SPECIALE

9.1. Pot participa la licitatie toate persoanele fizice sau juridice interesate.

10. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

 

10.1. Modul de prezentare al ofertelor: – ofertantul va depune documentele intr-un plic sigilat si inregistrat cuprinzand urmatoarele :

  • Oferta –angajament ferm intocmita care trebuie sa contina informatii privind ofertantul si anexa nr. 1 la oferta angajament ;
  • Declaratie de participare la licitatie semnata de ofertant;
  • Copie dupa B.I. sau C.I. ;
  • Copie dupa chitanta care atesta achizitionarea documentatiei de licitatie in suma de _________ lei .
  • Copie dupa chitanta care atesta achitarea taxei de participare la licitatie in suma de 300.000 lei .
  • Documente care atesta ca nu are datorii fata de bugetul local ( nu mai vechi de 30 de zile ) adica:

– adeverinta eliberatä de Serviciul Administrarea Patrimoniului Imobiliar (cam .25);

– adeverinta eliberatä de Serviciul Impozite si Taxe (cam . 32 );.

10.2. Termenul de inchidere a depunerii ofertelor este cu a zi inainte de data stabilita pentru desfasurarea licitatiei, adica: ___________, ora: 1300

10.3. Eventualele oferte ulterioare sunt excluse de la licitatie.

10.4. Toate cheltuielile aferente elaborarii si prezentarii ofertei vor fi suportate de catre ofertant.

10.5. In vederea participarii la licitatie, este de datoria ofertantului sa se informeze daca este eligibil sau nu .

10.6. In cazul neprezentarii pentru intocmirea contractului de inchiriere, contract care se va incheia in termen de 30 de zile de la data adjudecarii obiectivului se vor suporta daunele determinate de acest fapt respectiv 10 % din valoarea totala licitata a terenului pe intreaga perioada a inchirierii.

10.7. La inceperea licitatiei se vor deschide ofertele , se vor anunta ofertantii acceptati si notificarile de retragere a ofertelor .

10.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge orice oferta in situatia in care conditiile tehnice, economice sau de alta natura stabilite de comun acord in cadrul Comisiei de Licitatiei, prezentate de ofertanti sunt inacceptabile .

10.9 Oferta se majoreaza prin strigare directa prin intermediul pasului de licitatie stabilit de cätre Comisia de Licitatie .

10.10. Oferta desemnata castigatoare ( adjudecata) fiind acea oferta cu valoarea cea mai ridicata in conditiile respectarii documentatiei de licitatie si a demonstrarii eligibilitatii ofertantului.

10.11. Licitatia se va tine in ziua si la ora indicata adica ________, ora 1500 daca sunt prezenti cel putin doi ofertanti . In cazul in care pana la expirarea terenului de depunere a ofertelor nu se depune cel putin doua oferte, se va proceda la republicarea anuntului publicitar, iar procedura licitatiei publice va fi reluata de la etapa depunerii ofertelor. Daca nici pentru cea de-a doua licitatie nu s-a depus cel putin doua oferte, se va recurge la procedura de negociere directa a ofertei, conform legislatiei.

10.12. Ofertantul poate fi reprezentat si prin alte persoane imputernicite in baza unor procuri autentificate ce se vor anexa la dosar.

10.13. Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de autorizare cu respectarea raspunderilor si obligatilor ce revin celor implicati .

 

PRESEDINTE,                                              

COMISIE DE EVALIUARE                         

EUGEN FELEZEU                                                      

VIZAT,                                                                              

OFICIUL JURIDIC                                                        

SECRETAR,

COMISIE DE EVALUARE

IOANA MOCEAN

SEF SERVICIU,

IOSIF DUMITRU

INTOCMIT,

LIANA BRIA

X