Hotărârea nr. 242 privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 28 mp, situat in Turda, str. Libertatii f.n. , in vederea extinderii constructiei si activitatii pentru LUBINSCHI NICOLAE SI LUBINSCHI ANGELA

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinata in data de 19.12.2005 ;

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 28 mp, situat in Turda, str. Libertatii f.n, in vederea extinderii constructiei si activitatii pentru LUBINSCHI NICOLAE SI LUBINSCHI ANGELA , elaborat din initiativa d-lui. Primar Tudor Stefanie ;

Avand in vederea Raportul de Specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local , pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarera domeniului public si privat , protectia mediulu, investitii ;

In baza art. 12, lit “e” din Legea nr. 401/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, a Legii nr. 453/2001 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si a Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare .

In temeiul prevederilor art. 38, alin. 1 si 2, lit. “f” si “ h” si art. 46, alin. 1 si 5 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala si a Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda ;

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aproba concesionarea fara licitatie publica a a unui teren in suprafata de 28 mp. , situat in Turda, str. Libertatii f.n, in vederea extinderii constructiei si activitatii pentru LUBINSCHI NICOLAE SI LUBINSCHI ANGELA.

Art. 2. Durata concesiunii este egala cu perioada de valabilitate a contractului de concesionare nr. 54 / 21.12.2005

Art. 3. Pretul concesiunii (fara TVA), stabilit conform H.C.L. nr. 38/27.03.2003 si a fisei de calcul (anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotarare) este de 4317,30 RON , pentru intreaga suprafata concesionata si se va achita in termen de 30 de zile de la data intocmirii actului aditional la contractul de concesionare. Pretul concesiunii va fi actualizat in raport cu evolutia cursului RON/euro la data intocmirii actului aditional la contractul de concesionare nr. 54 /21.12.1998, act care va fi intocmit de catre Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar .

Art. 4. Concesionarul are obligatia realizarii obiectivului numai pe baza unui PUD, elaborat in conformitate cu legislatia in vigoare .

Art. 5. Cu comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primaria municipiului Turda, Secretarul Municipiului Turda, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ioana MOCEAN

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

NOTA: Problemele de mai sus au fost analizate si vizate de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 3, prin presedintele acesteia d-l Vasile Miclaus.

VOTURI:

Pentru 19

Împotriva –

Abţineri –

Numărul total al consilierilor este 21

Numarul de consilieri prezenti este de 19.

X