Hotărârea nr. 243 privind atribuirea directa, cu titlu gratuit, a unui teren in suprafata de 394 mp., situat in Turda, str.Tineretului, F.N., in favoarea Bisericii Penticostale nr.3 din Turda in vederea amenajarii unui acces

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinata in data de 19.12.2005;

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la atribuirea directa, cu titlu gratuit, a unui teren in suprafata de 394 mp., situat in Turda, str.Tineretului, F.N., in favoarea Bisericii Penticostale nr.3 din Turda in vederea amenajarii unui acces,

elaborat din initiativa d-lui. Primar Tudor Stefanie ;

Avand in vederea Raportul de Specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local , pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarera domeniului public si privat, protectia mediulu, investitii ;

In temeiul art. 38 alin 1 si 2, lit. h , art. 46, alin. 1,2 si 5 si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala si a Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda ;

H O T A R A S T E :

Atr. 1. Se aproba atribuirea directa, cu titlu gratuit, a unui teren in suprafata de 394 mp., situat in Turda, str.Tineretului, F.N., in favoarea Bisericii Penticostale nr.3 din Turda in vederea amenajarii unui acces , pe durata existentei constructiei

Art. 2. Cu comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primaria municipiului Turda, Secretarul Municipiului Turda, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ioana MOCEAN

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

NOTA: Problemele de mai sus au fost analizate si vizate de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 3, prin presedintele acesteia d-l Vasile Miclaus.

VOTURI:

Pentru 19

Împotriva –

Abţineri –

Numărul total al consilierilor este 21

Numarul de consilieri prezenti este de 19.

 

X