Hotărârea nr. 244 privind aprobarea caietului de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 45.000 mp, teren apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in str. 22 Decembrie 1989, f.n, in vederea construirii unor spatii de depozitare si distributie sau productie

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinata in data de 19.12.2005;

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 45.000 mp, teren apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in str.22 Decembrie 1989, f.n, in vederea construirii unor spatii de depozitare si distributie sau productie, elaborat din initiativa d-lui. Primar Tudor Stefanie ;

Avand in vederea Studiul de oportunitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local , pentru urbanism si amenajarea teritoriului , administrarera domeniului public si privat , protectia mediului si investitii ;

In conformitate cu H.C.L. nr. 190/27.11.2003 cu privire la aprobarea procedurii de vanzare a terenurilor proprietate privata a municipiului Turda, completata cu HCL nr. 16/29.01.2004 .

In temeiul art. 38 alin 1 si 2, lit. h , art. 46, alin. 1,2 si 5 si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala si a Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda ;

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aproba caietul de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 45.000 mp, teren apartinand domeniului privat al municipiului Turda , situat in str. 22 Decembrie 1989, fn, in vederea construirii unor spatii de depozitare si distributie

Art. 2. Pretul minim de pornire al licitatiei (fara TVA) stabilit conform H.C.L. nr. 38/27.03.2003 si a fisei de calcul (anexa la prezentul proiect de hotarare) este de 572.512,5 lei RON pentru intreaga suprafata vanduta la care se aplica cota de 19 % TVA.Plata se va face in rate lunare egale timp de 12 luni. Pretul vanzarii va fi actualizat in raport cu evolutia cursului leu/euro la data publicarii anuntului publicitar, dar acesta in urma actualizarii nu poate fi mai mic decat pretului aprobat prin hotarare. La inceputul fiecarui an calendaristic suma ramasa de plata va fi indexata cu indicele de inflatie. Contractul de vanzare va fi intocmit de catre Directia Economica .

Art. 3. Facturarea, urmarirea si incasarea contravalorii contractului se va face de catre Directia Economica prin compartimentul de resort.

Art. 4. Cumparatorul poate solicita intabularea dreptului de proprietate in C.F. numai dupa achitarea integrala a pretului. Cheltuielile ocazionate cu intabularea terenului vor fi suportate de cumparator.

Art. 5. Cu comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarul municipiului Turda, Secretarul Municipiului Turda, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului , Directia Economica , Oficiul Juridic si Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ioana MOCEAN

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

NOTA: Problemele de mai sus au fost analizate si vizate de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 3, prin presedintele acesteia d-l Vasile Miclaus.

VOTURI:

Pentru 19

Împotriva –

Abţineri –

Numărul total al consilierilor este 21

Numarul de consilieri prezenti este de 19.

ANEXA NR. 1 LA PREZENTA HOTARARE

Fisa de calcul a pretului minim de vanzare pentru terenul din Turda, str. 22 Decembrie 1989, f.n. , teren situat in zona “B” , in suprafata de 45.000 mp. in vederea construirii unor spatii de productie

 • Data intocmirii fisei – 16.12.2005
 • Cursul leu/euro – anuntat de BNR si valabil in data de 16.12.2005- 3,65lei RON
 • Suprafata – 45.000 mp.

Amplasament : zona “B”

A= 8,76lei/mp.- calculat la cursul de 3,65 lei/euro (astfel 2.4 euro/mp. x 3,65 lei = 8,76 lei/mp.)

Dotari tehnico-edilitare

Dotare

Indice Existenta Pozitia Coeficient

-%-

Valoare

– lei-

Apa, canal

60% 40%

S Da La gard 16,7 1,4629

Termoficare

T Nu
Gaze naturale G Da La gard 6,7 0,59
Electricitate E Da Peste 500 m dist.
Drumuri D Da Modernizat de asfalt 16,7 1,4629
Telefon Tf Da La gard 3,4 0,2978
Poluare P Nu 200-500 1.7 0.1489

Marimea terenului

 • pentru o suprafata mai mare de 5.000 mp.
 • Coefieicent M= 1

Frontul la strada si raportul dimensiunilor

 • la un front de peste 25 m coeficient = 1,00
 • raport al dimensiunilor coeficient = 1
 • coeficient Fs = 1,00

Natura terenului

 • normal de fundare
 • coeficient F= 1

Regim de inaltime

 • P+M+1 ÷ 3
 • Coeficient H = 1

Utilizare

 • Construire spatii de productie sau servicii
 • coeficient U = 1

Topografia terenului

 • cu panta sub 10%
 • coeficient Top= 1

Ponderea suprafetei terenului construibil fata de toata suprafata terenului concesionat

 • construibil sub 60%
 • coeficient Ms = 1,00

Formula de calcul

 • valoarea lei/mp (V)
V= (A+De) x M x F x Fs x H x Top x U x Ms
De= (S+D+G+T+Tf+E+P)=1,4457+0,58+1,4457+0,2943+0.1472 = 3,9625 lei

V= (8,76+3,9625) x 1 x1x 1 x 1×1 x 1 x 1 = 12,7225lei/mp.

Vtotala= V x suprafata terenului =12,7225 lei/mp.x 45.000 mp.= 572.512,5 lei (RON)

Pretul vanzarii va fi actualizat in raport cu evolutia cursului leu/euro la data publicarii anuntului publicitar, dar pretul actualizat nu poate fi mai mic decat pretului aprobat prin hotarare.

Sef serviciu 

Iosif Dumitru

Intocmit

Dora Florea

ANEXA LA PREZENTA HOTARARE

CAIET DE SARCINI

privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren , in suprafata de 45.000 mp, situat in Turda, str. 22 Decembrie 1989, f.n., teren apartinand domeniului privat al municipiului Turda, in vederea construirii unor spatii de productie

1.OBIECTUL VANZARII

  1. Il constituie terenul din municipiul Turda, situat pe str. 22 Decembrie 1989, f.n. in suprafata de 45.000 mp. in vederea construirii unor spatii de productie , in conformitate cu H.C.L. nr. ______________, a Legii nr. 50/1991 republicata in anul 2004 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a certificatului de urbanism eliberat de Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Turda.
  2. Terenul situat la adresa de mai sus apartine domeniului privat al municipiului Turda, fiind situat in intravilanul acestuia in zona B in conformitate cu H.C.L. nr. 165/28.11.2002 . Terenul este inscris in CF ________________ nr. top. __________.

Investitia ce se va realiza va avea ca destinatie construire unor spatii de depozitare si distributie .

  1. Terenul dispune de urmatoarele utilitati necesare adica : retele de apa, canalizare, gaz, energie electrica, telecomunicatii si drumuri, bransarea la acestea facandu-se pe cheltuiala ofertantului castigator.

2 CARACTERISTICILE INVESTITIEI

2.1. Obiectivul ce urmeaza a se realiza pe acest teren se va realiza in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. _________ , a Certificatului de Urbanism si a Autorizatiei de Construire emise in acest sens .

2.2 Investitorul a carui oferta a fost declarata castigatoare se obliga sa respecte prevederile prezentului caiet de sarcini precum si documentatia aprobata in acest sens .

2.3. Conform Legii nr. 50/1991 republicata in anul 2004, persoanele fizice si juridice care beneficiaza de teren sunt obligate sa solicite emiterea autorizatiei de construire si sa inceapa constructia in termen de cel mult 12 luni de la data emiterii autorizatiei de construire.

2.4. Durata de executie a investitiei va fi de 24 de luni .

3.ELEMENTE DE PRET

3.1 Pretul minim de pornire al licitatiei (fara TVA ) stabilit in conformitate cu H.C.L. nr. 38/27.03.2003 si a fisei de calcul ( anexa la prezentul proiect de hotarare) este de lei/mp., respectiv RON pentru intreaga suprafata vanduta,platita in rate egale lunare, timp de 1 an . Pretul vanzarii va fi actualizat in raport cu evolutia cursului leu/euro la data publicarii anuntului publicitar, dar acesta in urma actualizarii nu poate fi mai mic decat pretului aprobat prin hotarare.

3.2Modul de achitare a pretului vanzarii cat si clauzele pentru nerespectarea obligatiilor de plata se vor stabili prin contractul de vanzare, intocmit de catre Directia Economica.

4.CONTROLUL

4.1. In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata .

5.SOLUTIONAREA LITIGIILOR

5.1. Litigiile de orice fel aparute intre partile contractante sunt de competenta Instantelor Judecatoresti sau pot apela la arbitraj.

6.DISPOZITII FINALE

 1. Drepturile si indatoririle partilor se stabilesc prin contractul de vanzare.
 2. Dupa vanzare, realizarea obiectivului de investitii se va face numai pe baza unui PUD aprobat de Consiliul Local, care trebuie sa contina toate avizele necesare si a autorizatiei de construire emisa de organele competente, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata . Solutiile prezentate o data cu depunerea optiunilor, in cazul adjudecarii licitatiei nu reprezinta aprobarea acestora si nu absolva pe castigator de obtinerera avizelor si acordurilor legale din partea organismelor abilitate in eliberarea lor .
 3. Obtinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea si functionarea investitiei privesc pe cumparator .
 4. Toate lucrarile privind racordarea la retelele tehnico-edilitare privesc cumparatorul
 5. Cumparatorul are dreptul ca prin imputernicitii sai sa urmareasca mersul lucrarilor de constructii in vederea asigurarii calitatii si incadrarea in termenele prevazute in autorizatia de construire
 6. Cumparatorul se obliga la plata contravalorii avizelor de amplasament, anuntului publicitar si a celorlalte cheltuieli ocazionate de intocmirea documentatiei de licitatie.
 7. Recomandam ofertantului sa viziteze si sa examineze amplasamentul si sa obtina pe propria raspundere toate informatiile necesare.
 8. Modificarea continulului documentatiei de licitatei dupa vanzarea ei poate fi facuta numai de catre organizator in conditiile legii .
 9. Notificarea modificarii documentatiei de liciatatie se face de catre organizator cu 10 zile inainte de termenul de depunere a ofertelor si obligatoriu tuturor ofertantilor care au cumparat documentatia . In acest caz daca este necesara prelungirea termenului de depunere a ofertelor , noul termen se va comunica tuturor ofertantilor.

7.INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

 1. Modul de prezentare al ofertelor : – ofertantul va depune documentele in doua plicuri sigilate (unul interior si unul exterior), inregistrate cuprinzand urmatoarel :
 • Plic exterior format A4 , pe care se va indica licitatia publica deschisa pentru care este depusa oferta si care va cuprinde :
 • Oferta –angajament ferm intocmita care trebuie sa contina informatii privind ofertantul si anexa nr. 1 la oferta angajament ;
 • Declaratie de participare la licitatie semnata de ofertant;
 1. Documente ce dovedesc bonitatea ofertantului si anume:
 2. – Certificat constatator de ultima ora emis de Registrul Comertului;

– Copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registului Comertului;

– Copie de pe actul constitutiv inclusiv de pe toate actele aditionale si de pe certificatul de inregistrare fiscala;

– Dovada privind achitarea obligatiilor fiscale catre toti creditori bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent ( nu mai vechi de 30 de zile) ;

– Scrisoare de bonitate financiara sau garantie bancara;

– Declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment;

– Comerciantii persoane fizice sau asociatii familiale autorizate trebuie sa depuna copii de pe actul de identitate , de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, de pe certificatul de atestare fiscala eliberat de organul competent;

Documente care atesta ca nu are datorii fata de bugetul local ( nu mai vechi de 30 de zile ) , adica:

– adeverinta eliberata de Serviciul Administarea Patrimoniului Imobiliar (cam. 25);

– adeverinta eliberata de Serviciul Fiscal ( cam. 32) ;

– Copie dupa documentul care atesta achizitionarea documentatiei de participare la licitatie in suma de 1.000.000 lei ;

– Copie dupa documentul care atesta achitarea contravalorii taxei de participare la licitatie in suma de 30 lei RON ;

– Copie dupa documentul care atesta depunerea garantiei de participare la licitatie, adica 10% din valoarea totala minima a concesiunii ( pct. 4.1.) . Plata se va face prin casieria Primariei Turda in numerar sau prin contul RO86TREZ2195006XXX000064 . Ofertantul va pierde garantia de participare la licitatie in cazul in care se va retrage dupa ce Comisia de Evaluare va lua la cunostinta oferta financiara a acestuia.

Studiul de solutie cuprinzand urmatoarele elemente :

a) Memoriu tehnic care sa cuprinda : – planul arhitectural (solutia propusa) ; – materiale ce urmeaza a fi folosite;

b) Program investitional cuprinzand :

– valoarea estimativa propusa a investitiei;

– termene de incepere si definitivare a acesteia;

 1. c) Surse de finantare;
 2. d) Modul de realizare a investitiei (in regie proprie sau apelare la firme specializate);

e) Alte elemente tehnice , economice si de protectia mediului demne de mentionat.

 • Plic interior format B5 (dimenisuni mai mici ) , pe care se va inscrie numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acesteia dupa caz, acest plic va contine oferta financiara propriu-zis.
  1. Termenul de inchidere a depunerii ofertelor este ________, ora 1300
  2. Eventualele oferte ulterioare sunt excluse de la licitatie.
  3. Ofertele aflate sub valoarea taxei minimale sunt excluse de la licitatie.
  4. Toate cheltuielile aferente elaborarii si prezentarii ofertei vor fi suportate de catre ofertant.
  5. In vederea participarii la licitatie, este de datoria ofertantului sa se infomeze daca este eligibil sau nu.
  6. Perioada de valabilitate a ofertei este de 44 de zile de la data deschiderii ofertelor, perioada in care se incheie de ambele parti contractul de concesionare. In cazul neprezentarii pentru intocmirea contractului de concesionare se vor suporta daunele determinate de acest fapt respectiv 10% din valoarea totala licitata a terenului pe intreaga perioada a concesionarii .
  7. La inceperea licitatiei se vor deschide ofertele , se vor anunta ofertantii acceptati si notificarile de retragere a ofertelor.
  8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge orice oferta in situatia in care conditiile tehnice, economice si de mediu prezentate de ofertanti sunt inacceptabile.
  9. Oferta desemnata castigatoare (adjudecata) este cea care in urma licitarii a oferit valoarea cea mai ridicata in conditiile respectarii documentatiei de licitatie si a demonstrarii eligibilitatii ofertantului.
  10. Licitatia se va tine in ziua si la ora indicata adica: _____, ora 1500, daca sunt prezenti cel putin doi ofertanti . In cazul in care pana la expirarea terenului de depunere a ofertelor nu se depune cel putin doua oferte, se va proceda la republicarea anuntului publicitar, iar procedura licitatiei publice va fi reluata de la etapa depunerii ofertelor. Daca nici pentru cea de-a doua licitatie nu s-a depus cel putin doua oferte, se va recurge la procedura de negociere directa a ofertei, conform legislatiei.
  11. Ofertantul poate fi reprezentat si prin alte persoane imputernicite in baza unor procuri autentificate ce se vor anexa la dosar.
  12. Termenul de realizare a investitiei este de 24 luni.
  13. Investitia se considera terminata daca s-au realizat toate elementele prevazute in autorizatia de construire . In cazul in care nu a fost executata integral la termenul stabilit in autorizatie, se poate prelungi o singura data cu cel mult un an.
  14. Depasirea acestor termene cu inca maxim un an este acceptata numai in urmatoarele situatii :

– calamitati naturale si actionarea in instanta a constructorului pentru nerespectarea contractului de executie.

  1. Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de autorizare cu respectarea raspunderilor si obligatiilor ce revin celor implicati .
  2. Litigiile de orice fel aparute intre partile contractante sunt de competenta Instantelor Judecatoresti de drept comun.

 

PRESEDINTE,                                                 

COMISIE DE EVALIUARE                        

MIRCEA PIRV                                                

VIZAT,                                                              

OFICIUL JURIDIC                                      

SECRETAR,

COMISIE DE EVALUARE

VIORICA TOMA

SEF SERVICIU,

IOSIF DUMITRU

Intocmit

Dora Florea

S.U.A.T.

STUDIU DE OPORTUNITATE

Obiectul prezentului studiu de oportunitate il constituie vanzarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 45.000 mp., apartinand domeniului privat al municipiului Turda, in vederea construirii unor spatii de depozitare si distributie .

Prezentul studiu de oportunitate s-a intocmit in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 190/27.11.2003 cu privire la aprobarea procedurii de vanzare a terenurilor proprietate privata a municipiului Turda, completata cu HCL nr. 16/29.01.2004, pentru terenul din Turda, situat in str.22 Decembrie 1989, f.n..

1. Referinte legislative :

Vanzarea obiectivului sus mentionat se va realiza in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 190/27.11.2003 cu privire la aprobarea procedurii de vanzare a terenurilor proprietate privata a municipiului Turda, completata cu HCL nr. 16/29.01.2004 . si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , republicata in anul 2004.

2. Descrierea bunului ce face obiectul vanzarii

Terenul in suprafata de 45.000 mp., ce face obiectul acestui studiu apartine domeniului privat al Consiliului Local al Municipiului Turda fiind situat in intravilanul acestuia . Suprafata de teren sus mentionata a fost propusa pentru vanzare avand ca obiectiv construire de spatii de depozitare si distributie.

Bunul cuprinde urmatoarele elemente componente:

 • Terenul propus pentru concesionare in suprafata de 45.000 mp , este liber de orice sarcini si poate fi identificat prin planul de situatie ;
 • Terenul ce urmeaza a fi vandut se afla amplasat in zona B in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 165/28.11.2002;
 • Realizarea obiectivului de investitii se va face numai pe baza unui PUD aprobat de Consiliul Local , care trebuie sa contina toate avizele necesare , a Certificatului de Urbanism si a Autorizatei de Construire emisa de organele competente ;
 • Cumparatorul are obligatia de a realiza lucrari de amenajare in limita amplasamentului .

Durata de executie a investitiei este de 24 de luni iar termenul de incepere a lucrarilor este de 12 luni de la data obtinerii actului de cumparare a terenului si vor fi prevazute in caietul de sarcini.

3.Motive de ordin economic , financiar , social si de mediu care justifica vanzarea terenului sus mentionat.

In acest sens prin vanzarea acestei suprafete de teren se va obtine un pret minim de vanzare de 572.512,5 lei RON pentru intreaga suprafata, platita intr-un an.

Eventualele investitii necesare pentru modernizare sau extinderi il privesc pe cumparator si trebuie comunicate vanzatorului care isi va prezenta in scris punctul de vedere referitor la aceste solicitari.

In ceea ce priveste problemele de mediu , obiectul vanzarii nu va afecta negativ din contra cumparatorul va realiza investitia cu respectarea Legii nr. 137/1995 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare .

4. Modalitatea de vanzare

Vanzarea se va realiza prin licitatie publica deschisa .

Vizat, 

Oficiul Juridic

Sef serviciu,

Iosif Dumitru

 

X