Hotărârea nr. 245 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la Consiliul Local ( chirii si redevente )

Consiliul Local al municipiului Turda intrunit in sedinta ordinara din data de 19.12.2005;

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor restante la Consiliul Local ( chirii si redevente ) , elaborat din initiativa d-lui Primar Tudor Stefanie;

Avand in vedere raportul de specialitate al Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar si Hotararea nr. 42/31.03.2005 privind acordarea de inlesniri la plata obligatiilor restante la Consiliul Local al municipiului Turda,

Tinand seama de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local nr. 1 pentru buget-finante, prognoze economice, investitii;

In conformitate cu OUG. Nr.45/2003 privind finantele publice locale, OG. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, precum si a HG. Nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 1 si 2, lit. „f” si „g” , art. 46 alin.1 si 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Turda:

H O T A R A S T E:

Art.1 . Se aproba anularea dobanzilor si penalitatilor pentru neplata in termen a redeventei, pentru S.C.Ana & Grig R.T. SRL, cu sediul in Turda, str.Panselutelor nr.8 bl.B4 ap.21, in baza cererii nr.7.063/04.10.2005, in suma de 4764,13 RON.

Art.2. Se aproba anularea dobanzilor si penalitatilor pentru neplata in termen a chiriei, pentru Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda, in baza cererii nr.7.393/31.10.2005, in suma de 459,58 RON.

Art.3. Cu comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda,si Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ioana MOCEAN

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

NOTA: Problemele de mai sus au fost analizate si vizate de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 1, prin presedintele acesteia d-l Felezeu Eugen.

VOTURI:

Pentru 19

Împotriva –

Abţineri –

Numărul total al consilierilor este 21

Numarul de consilieri prezenti este de 19.

 

ROMANIA 

JUDETUL CLUJ 

MUNICIPIUL TURDA 

PRIMARIA

APROBAT PRIMAR

ec. TUDOR STEFANIE

SERVICIUL PUBLIC

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR

NR. 7994 / 12.12.2005

RAPORT DE SPECIALITATE. EXPUNERE DE MOTIVE.

Privind acordarea unor inlesniri

la plata obligatiilor restante la Consiliul Local ( chirii si redevente )

Avand in vedere prevederile HCL nr. 42/31.03.2005, prin care s-a aprobat posibilitatea acordarii de inlesniri la plata creantelor bugetare accesorii ( dobanzi si penalitati de intarziere), au fost inregistrate cereri pentru scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, din partea SC ANA-GRIG RT SRL si a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda .

1.SC ANA-GRIG SRL a achitat integral conrtactul de concesiune nr. 128/01.12.1993 in suma de 7126,33 RON la data de 06.10.2005.

Intarzierile la plata redeventei s-au datorat faptului ca la verificarile Curtii de Conturi s-a constatat ca nu s-a calculat corect indexarea sumei contractuale cu indicele aferent inflatiei anului 1993 si s-a recalculat o suma de plata pe care societatea a considertato incorecta.

Pe de alta parte, plata s-a facut cu intarziere si datorita situatiei economice a firmei care a investit mult pentru crearea unui spatiu comercial conform cu standardele in vigoare.

2.S.C.D.A. TURDA a achitat chiria pentru spatiul in care comercializeaza carne la preturi de economat dar plata s-a facut cu intarziere datorita situatiei financiare precare a acesteia.

Fata de cele expuse mai sus supunem atentiei Consiliului Local oportunitatea aprobarii scutirii petentilor de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, avand in vedere prevederile HCL nr. 42/31.03.2005.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Nicolae Suciu ing.

COMP. FOND LOCATIV,

Gavril Jakab

OF. JURIDIC,

jr. Cristina Mangiurea

X