Hotărârea nr. 246 privind modificarea numărului de personal şi a statului de funcţii  pentru aparatul propriu de specialitate al Primăriei municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în sedinţa ordinară din data de 19.12.2005;

Luând în dezbatere Proiectul de Hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Turda, Ştefănie Tudor cu privire la modificarea numărului de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Primăriei municipiului Turda;

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Relaţii Comunitare şi Resurse Umane, înregistrat la nr. 19.556 / 13.12.2005, prin care se solicită modificarea numărului de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Primăriei municipiului Turda, în conformitate cu angajamentul asumat în cadrul Proiectului Modernizarea sistemului de încasare a taxelor şi impozitelor locale, pct. 2,4;

Ţinând cont de prevederile OGR 85/2003, pentru modificarea şi completarea OGR 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;

Tinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1 ( Pentru buget finanţe, prognoze economice) şi nr. 2 (Pentru administraţie publică locală, servicii publice, comerţ, asocieri, relaţii cu publicul, juridic) ;

În temeiul prevederilor art. 68, alin. 1, litera ţ din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

În conformitate cu prevederilor art. 38, alin. 1 si 2, litera e şi art. 46 alin. 1 din legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală şi al Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă numărul de personal şi statul de funcţii al aparatului propriu de specialitate a Primăriei municipiului Turda, conform anexelor nr. 1.

Art. 2. Cu comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul, Viceprimarul, Secretarul municipiului Turda şi Serviciile de specialitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ioana MOCEAN

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

 

NOTA: Problemele de mai sus au fost analizate si vizate de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 1, prin presedintele acesteia d-l Felezeu Eugen si de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 2, prin presedintele acesteia d-l Sarbu Corneliu.

VOTURI:

Pentru 19

Împotriva –

Abţineri –

Numărul total al consilierilor este 21

Numarul de consilieri prezenti este de 19.

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CLUJ 

MUNICIPIUL TURDA 

PRIMĂRIA

VIZAT PRIMAR

ŞTEFĂNIE TUDOR

Nr. 19.556 / 13.12.2005

Raport de specialitate

Conform angajamentului asumat Primăria municipiului Turda, beneficiar al unei finanţări nerambursabile Phare 2002 – Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local, în cadrul Proiectului Modernizarea sistemului de încasare a taxelor şi impozitelor locale în municipiul Turda, care prevede că “La terminarea proiectului, personalul angajat prin proiect în cele trei centre de încasare a taxelor şi impozitelor va fi susţinut financiar de Primăria municipiului Turda. De asemenea, cheltuielile generate de funcţionarea celor trei centre vor fi susţinute din bugetul local. Structurile create, respectiv cele trei centre zonale, vor continua să funcţioneze, continuând procesul de eficientizare a colectării contribuţiilor”;

Având în vedere faptul că în cadrul celor trei centre au fost angajate 9 persoane, personal contractual- studii medii;

Ţinând cont de prevederile OGR 85/2003, pentru modificarea şi completarea OGR 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;

Supunem aprobării dvs. iniţierea unui proiect de hotărâre privind modificarea numărului de personal şi a statului de funcţii al aparatului propriu al Primăriei municipiului Turda, conform statului de funcţii anexat.

Şef serviciu 

Popescu Roxana

Întocmit

Kollar Carmen

X