Hotărârea nr. 247 privind aprobarea garantarii contributiei proprii de 11.100 RON a Consiliului Local al municipiului Turda la finantarea proiectului „1900 ani de la cucerirea Daciei de catre romani. Armata romana – factor civilizator in provinciile imperiului

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în sedinţa ordinară din data de 19.12.2005;

Luând în dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea garantarii contributiei proprii de 11.100 RON a Consiliului Local al municipiului Turda (echivalentul a 3000 Euro, 1 Euro=3,7 RON) la finantarea proiectului „1900 ani de la cucerirea Daciei de catre romani. Armata romana – factor civilizator in provinciile imperiului, elaborat din initiativa d-lui primar Stefanie Tudor;

Având în raportul de specialitate si expunerea de motive a Compartimentului Proiecte de Finantare;

Tinând seama de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1 (pentru buget, finante, prognoze economice si investitii) si nr.5 (pentru invatamant, cultura, tineret, sport, turism);

In conformitate cu prevederile Legii 189/1998 privind finantele publice locale;

In temeiul art.22, alin5 din Legea 72/1996 privind finantele publice;

În conformitate cu prevederilor art. 38, alin.1 si 2 lit. “m“si art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala si a Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă aprobarea garantarii contributiei proprii de 11.100 RON a Consiliului Local al municipiului Turda (echivalentul a 3000 Euro, 1 Euro=3,7 RON) la finantarea proiectului „1900 ani de la cucerirea Daciei de catre romani. Armata romana – factor civilizator in provinciile imperiului.

Art.2. Cu comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Turda, Secretarul Consiliului Local al municipiului Turda, Serviciul Relatii Comunitare si Resurse Umane, Muzeul de Istorie si responsabilii de proiecte.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ioana MOCEAN

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

NOTA: Problemele de mai sus au fost analizate si vizate de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 1, prin presedintele acesteia d-l Felezeu Eugen si de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 5, prin presedintele acesteia d-na Adamosy Clara.

VOTURI:

Pentru 18

Împotriva –

Abţineri 1

Numărul total al consilierilor este 21

Numarul de consilieri prezenti este de 19.

 

APROBAT

PRIMAR

ec. TUDOR STEFANIE

RAPORT DE SPECIALITATE SI EXPUNERE DE MOTIVE

Administratia Fondului Cultural National, instrument de finantare al Ministerului Culturii si Cultelor, pune la dispozitia administratiei publice locale surse de finantare pentru proiecte de anvergura multidisciplinare si va urmari in principal :

  • sustinerea circulatiei internationale a produselor culturale romanesti
  • incurajarea initiativelor care pun in valoare patrimoniul cultural.

Obiectul prezentului raport il constituie aprobarea garantarii contributiei proprii de 11.100 RON a Consiliului Local al municipiului Turda (echivalentul a 3000 Euro, 1 Euro=3,7 RON) la finantarea proiectului „1900 ani de la cucerirea Daciei de catre romani. Armata romana – factor civilizator in provinciile imperiului.

Proiectul isi propune cunoasterea si popularizarea istoriei localitatii (Turda), asezare importanta in epoca romana si punerea in valoare si introducerea in circuitul turistic international a patrimoniului cultural si a rezervatiei arheologice „Castrul Legiunii a V-a Macedonica” de la Potaissa –Turda. Acestea vor fi realizate in cadrul unui simpozion international organizat prin proiect, cu participarea specialistilor din tara si strainatate, specialisti in cercetarea istoriei antice – epoca romana.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, supunem spre aprobarea Consiliului Local aprobarea garantarii contributiei proprii de 11.100 RON a Consiliului Local al municipiului Turda (echivalentul a 3000 Euro, 1 Euro=3,7 RON) la finantarea proiectului „1900 ani de la cucerirea Daciei de catre romani. Armata romana – factor civilizator in provinciile imperiului.

SEF SERVICIU

ROXANA POPESCU

X