Hotărârea nr. 265 privind completarea HCL nr. 199 din data de 29.08.2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda

Hotărârea nr. 265 privind completarea HCL nr. 199 din data de 29.08.2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în sedinţa ¬¬¬¬¬ordinară din data de 22.12.2020,
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 199 din data de 29.08.2019 referitor la buna gospodărire a Municipiului Turda, elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;
Analizând raportul de specialitate nr. 5987/08.12.2020 al Serviciului Public Poliția Locală Turda prin care se propune completarea HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda, dată fiind abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite prin Legea nr. 222/2020 din 30 octombrie 2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, precum și imposibilitatea de acțiune;
Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 2 – pentru administatie publică locală, servicii publice, regii, piete, comert, agricultură, asocieri, relatii cu publicul, juridic,ordine publică și apărare a Consiliului Local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. g, art. 136, art. 139, alin. 1, art. art. 196, alin. 1, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă completarea art. 1 al HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda, care va avea următorul conținut:
“Art. 1. Pentru gospodărirea localității, instituțiile publice, agenții economici și alte persoane fizice și juridice de pe raza municipiului Turda sau care își desfășoară activitatea în Turda, au următoarele obligații:”
Art. 2. Se aprobă completarea literei j) a art. 1 al HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda, care va avea următorul conținut:
“j) să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local Turda privind colectarea selectivă a deșeurilor sau refuzul de a ridica deșeurile depozitate pe domeniul public sau privat ori de a le ridica și depune la un container la solicitarea unui agent constatator și în termenul stabilit de acesta;”
Art. 3. Se aprobă completarea art. 2 al HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda, care va avea următorul conținut:
“Art. 2. Faptele contravenționale enunțate în cuprinsul art. 1 din prezenta hotărâre se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 500 lei – 1.000 lei dacă au fost săvârșite de o persoană fizică, sau cu amendă contravențională cuprinsă între 2.000 lei și 2.500 lei dacă au fost săvârșite de o persoană juridică.”
Art. 4. Se aprobă introducerea literei y) la art. 3 al HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda, care va avea următorul conținut:
“y.) să depoziteze deșeurile în containere conform destinației de colectare selectivă specificată și inscripționată pe recipiente;”
Art. 5. Se aprobă modificarea art. 4 al HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda, care va avea următorul conținut:
“Art. 4. Faptele contravenționale enunțate în cuprinsul art. 3 lit.a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, u, v, x, y din prezenta hotărâre se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 400 lei – 800 lei iar cea prevăzută la lit. t.) cu amenda cuprinsă între 500 lei și 1000 lei.”
Art. 6. Se aprobă completarea literei l) a art. 6 al HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda, care va avea următorul conținut:
“l) respectarea de către operator a graficelor de ridicare a deșeurilor menajere și a graficelor de salubritate stradală, asigurând numărul și capacitatea îndestulătoare a recipienților de colectare;”
Art. 7. Se aprobă completarea literei b) a art. 7 al HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda, care va avea următorul conținut:
“b) distrugerea prin orice mijloace sau degradarea arborilor, arbuștilor, puieților, lăstarilor,viței de vie, sau a altor asemeneaspecii,precum și degradarea mobilierului urban sau a aparatelor de joacă prin folosirea acestora de către adulți sau adolescenți cu altă vârstă decât cea specificată;”
Art. 8. Se aprobă modificarea art. 11 al HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda, care va avea următorul conținut:
“Art. 11. Agenții economici, instituțiile publice și persoanele fizice care desfășoară sau execută lucrări de construcții, reparații și / sau demolari ale clădirilor în municipiul Turda au următoarele obligații:”
Art. 9. Se aprobă introducerea literei c) la art. 11 al HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda, care va avea următorul conținut:
“c.) să nu efectueze săpături de orice fel pe domeniul public fără a avea autorizarea unității administrativ teritoriale a municipiului Turda.”
Art. 10. Se aprobă modificarea art. 13 al HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda, care va avea următorul conținut:
“Art.13. Instituțiile publice, agenții economici și alte persoane fizice ori juridice care desfășoară activități pe raza municipiului Turda au următoarele obligații:”
Art. 11. Se aprobă modificarea art. 14 al HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda, care va avea următorul conținut:
“Art.14. Faptele prevăzute la art. 13 lit. a) – o) se sancționează cu amenda contravențională cuprinsă între 500 lei – 1.000 lei dacă au fost săvârșite de o persoană fizică, sau cu amendă contravențională cuprinsă între 2.000 lei și 2.500 lei dacă au fost săvârșite de o persoană juridică.”
Art. 12. Se aprobă completarea literei i) a art. 22 al HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda, care va avea următorul conținut:
“i) persoanele care miros urât, care se urcă în mijloacele de transport în comun cu haine murdare sau care creează prin aceasta disconfort ori indignarea călătorilor;”
Art. 13. Se aprobă modificarea art. 26 al HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda, care va avea următorul conținut:
“Art. 26. În vederea asigurării disciplinei privind oprirea, parcarea şi / sau staţionarea autovehiculelor, vehiculelor, cărucioarelor, atelajelor cu tracțiune animală pe domeniul public sau privat al Municipiului Turda în locuri special amenajate sau alte locuri decât cele special amenajate de către Primăria Municipiului Turda(prin serviciul specializat / delegat), este interzis şi constituie contravenţie următoarele:”
Art. 14. Se aprobă modificarea denumirii și conținutului capitolului VII al HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda și renumerotarea acestuia, care va avea următorul conținut:

“CAPITOLUL VII – ÎN DOMENIUL
ACTIVITĂȚILOR DE PRODUCȚIE, COMERȚ
SAU AL PRESTĂRII DE SERVICII

Art. 30. Următoarele fapte reprezintă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:
a) efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege;
b) vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primării, consilii judeţene sau prefecturi;
c) expunerea spre vânzare ori vânzarea de mărfuri sau orice alte produse fără specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat;
d) efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, cu bunuri a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii. Documentele de provenienţă vor însoţi mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege;
e) omisiunea întocmirii şi afişării, în unitate, la locurile de desfacere sau servire, de către operatorii economici a preţurilor şi tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de preţuri şi tarife;
f) falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum şi expunerea spre vânzare ori vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate sau substituite.
Art. 31. Contravenţiile prevăzute la art. 30 săvârşite de către persoane fizice se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, iar dacă sunt săvârşite de persoane juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.
Art. 32. Se confiscă bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 30, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei.”
Art. 15. Se aprobă renumerotarea capitolului VII al HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda în capitolul VIII și renumerotarea articolelor acestuia.
Art. 16. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Tehnice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, precum şi Serviciului Public Poliţia Locală Turda, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Năstase Paul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI:
pentru 12
împotrivă –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 12.

Vezi hotărârea completă

X