Hotărârea nr. 272 privind rectificarea bugetului pe anul 2014 al SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2014
Având în vedere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2014 al SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Stefanie Tudor;
Avand în vedere raportului de specialitate al SEPGIS si avizul comisiei de
specialitate al comisiei nr. 1, pentru buget – finanţe, prognoze economice;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 356 / 2013 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2014, art. 1, art. 3 si art. 5 alin 3 lit. a-d,f si a prevederilor art. 36 alin. 1 si alin. 2 lit. b si art. 45 alin. 2 si alin. 6 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286 / 2006, in temeiul Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale – actualizata, ale OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participare majoritara, OMFP nr. 2032/2013 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL cu suma de 66.000 lei, reprezentand venituri pe anul 2014 si cheltuieli in suma de 140.520 lei conform anexei nr. 1.
Art. 2. Se aprobă rectificarea reducerea profitului brut de la 254.020 lei la 180.000 lei, in suma de 74.020 lei, conform anexei nr. 2.
Art. 3. Se aprobă modificarea programului de investitii dotari si surse de finantare conform anexei nr. 5.
Art. 4. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, SEPGIS, SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bichiș Sorin Viorel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic
VOTURI: pentru 21
împotriva –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 21.

X