Hotărârea nr. 273 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară în data de 17.12.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa dlui. consilier local Felezeu Cristian George;
Având în vedere convocatorul Consiliului de administraţie al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A, cu nr. 3426/25.11.2014;
În temeiul prevederilor:
 OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
 art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 204/18.12.2003 privind participarea Consiliului Local Turda la constituirea SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin (1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se desemnează domnul Felezeu Cristian să reprezinte Consiliului Local al Municipiului Turda în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., ce va avea loc în data de 29.12.2014, ora 1100, respectiv în data de 30.12.2014, ora 1100 în cazul neîntrunirii cvorumului.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Felezeu Cristian, reprezentant al Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., conform art. 1 al prezentei hotărâri, să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor ce va avea loc în data de 29.12.2014, ora 1100, respectiv în data de 30.12.2014, ora 1100 în cazul neîntrunirii cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi, conform convocatorului nr. 3426/25.11.2014 şi anume:
1. Aprobarea modificării/actualizării Actului constitutiv și Statutului Societăţii Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, prin înlocuirea sintagmelor “S.C.” și/sau “Societate comercială” cu sintagma “Societate”, în tot cuprinsul acestui Act, conform anexei la prezentul convocator;

2. Aprobarea Actului Constitutiv și Statutului actualizat a Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.;

3. Desemnarea persoanei împuternicite cu formalitățile de semnare a Actului constitutiv și Statutului societății, actualizate;

4. Diverse.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează; reprezentantului Consiliului Local în A.G.A. la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum şi S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Bichiș Sorin Viorel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Letiţia Mic
VOTURI: pentru 20
împotriva –
abţineri 1
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 21.

X