Hotărârea nr. 274 privind trecerea unor sectoare de drumuri nationale proprietatea publica a statului, din administrarea Consiliului Local al municipiului Turda, in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA a unor activitati de interes national

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara in data de 01.12.2006;

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare privind trecerea unor sectoare de drumuri nationale, proprietatea publica a statului, din administrarea Consiliului Local al municipiului Turda, in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA a unor activitati de interes national, elaborat din initiativa d-lui Primar Tudor Stefanie ;

Avand in vedere RAPORTUL DE SPECIALITATE al Directiei Tehnice;

Tinand seama de AVIZUL Comisiei de Specialitate nr.3 a Consiliului Local ( pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului, investitii);

In conformitate cu prevederile art.12 si art.13 din O.G.R. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicata, aprobata prin Legea 82/1998 si ale art.9, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare;

In baza prevederilor art.38 alin. 1, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit ”a”, art. 46 alin. 2^1, alin 5 si art. 120^7 alin. 1, lit. “b” din Legea 215/2001 modificata si completata de Legea nr. 286/2006, privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba transmiterea unor sectoare de drumuri nationale, aflate in proprietate publica a statului, avand datele de identificare prevazute in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare, din administrarea Consiliului Local al municipiului Turda, in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA a activitatilor de interes national in domeniul administrarii drumurilor nationale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.2 H.C.L. nr.188/19.12.2002 privind aprobarea trecerii in administrare a domeniului public la RADP Turda, se modifica in mod corespunzator.

Art.3 Cu comunicarea si indeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza Primarul municipiului Turda, Viceprimarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Serviciul financiar Contabil, Directia Tehnica si R.A.D.P.Turda.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Mircea PARV

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

Nota: Problemele de mai sus au fost analizate si avizate de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 3, prin presedintele acesteia dl. Miclaus Vasile.

 

VOTURI:

Pentru 21

Împotriva –

Abţineri –

Numărul total al consilierilor este 21

Numarul de consilieri prezenti este de 21

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

P R I M A R

EXPUNERE DE MOTIVE

Avand in vedere traficul intens care se desfasoara in municipiul Turda pe arterele principale de circulatie, situate pe DN 1, DN 15 si DN 75 care traverseaza municipiul Turda, sunt necesare lucrari de reabilitare si modernizare pentru siguranta circulatiei si fluidizarea acesteia.

In perioada anterioara Consiliul Local al municipiului Turda a alocat importante fonduri pentru reabilitarea trotuarelor, a locurilor de parcare si a zonelor verzi adiacente precum si pregatirii unor studii de fezabilitate pentru fluidizarea circulatiei auto si pietonale, respectiv modernizarea sensului giratoriu din P-ta Romana, amenajarea unui nou sens giratoriu pe str. St cel Mare si amenajarea unui sistem de semaforizare la 4 intersectii pe DN 15 si DN 1.

De asemenea, pentru executarea lucrarilor de reabilitare a partii carosabile a strazilor Campiei, Calea Victoriei si Stefan cel Mare, situate pe DN 15 pe baza documentatiei elaborate de SC DRUMEX SRL Cluj Napoca, nu au fost identificate surse de finantare in vederea atacarii lucrarilor.

Din aceste considerente este necesara si oportuna transmiterea unor sectoare de drumuri nationale situate pe DN 1, DN 15 si DN 75 din proprietatea municipiului Turda si administratrea Consiliului Local al municipiului Turda in administrarea Ministerului, Constructiilor si Turismului pentru realizarea de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale a unor lucrari specifice activitatii acesteia, care beneficiaza inca din anul 2006 de importante fonduri guvernamentale.

Se are in vedere transmiterea urmatoarelor tronsoane de drumuri nationale:

– sectorul DN 1 cuprinzand strazile Clujului, Simion Barnutiu, P-ta Basarabiei, Andrei Muresanu, Avram Iancu si partial P-ta Republicii pana in fata Teatrului municipal.

– sectorul DN 1 cuprinzand strazile P-ta Romana si strada Alba Iulia

– sectorul DN 15 cuprinzand strazile P-ta Romana partial de la km 0, St cel Mare si strada Calea Victoriei pana la km 2+300

– sectorul DN 75 cuprinzand strazile Intrarea Armatei si strada 22 Decembrie 1989 de la intersectia cu strada Bogata pana la intersectia cu strada Stefan cel Mare. Cu aceste doua strazi se propune prelungirea DN 75 pe raza municipiului Turda.

Identificarea pozitiilor kilometrice a sectoarelor de drumuri nationale de pe raza municipiului Turda s-a efectuat in colaborare cu delegatii DRDP Cluj.

Pentru transmiterea de catre Consiliul Locdal a castor sectoare de drumuri nationale in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului este necesara adoptarea hotararii Consiliului Local drept pentru care propun spre analiza si dezbatere privind transmiterea unor strazi situate pe sectoare de drumuri nationale proprietatea publica a municipiului Turda, din administrarea Consiliului Local al municipiului Turda, in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA a unor activitati de interes national

Hotararea Consiliului Local se va pune la dispoziti a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului in vederea adoptarii unei hotrri de guvern.

Predarea – preluarea sectoarelor de drum national de pe raza municipiului Turda se va face pe baza de protocol in urma adoptarii hotararii guvernului Romaniei, iar prin acest protocol se vor pune la dispozitie toate documentatiile tehnico-economice ( studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc.) in vederea asigurarii executarii si a acestor tipuri de lucrari.

PRIMAR

ec.TUDOR STEFANIE

 

 

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

P R I M A R I A

RAPORT

al Directiei Tehnice – Serviciul Coordonare Servicii Publice

Directia Tehnica – Serv Coordonare Servicii Publice isi insuseste punctul de vedere exprimat in Proiectul de Hotarare privind transmiterea unor strazi situate pe sectoare de drumuri nationale proprietatea publica a municipiului Turda, din administrarea Consiliului Local al municipiului Turda, in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA a unor activitati de interes national.

Prin aprobarea de catre Consiliul Local al acestei hotarari se creeaza conditii pentru noul administrator sa realizeze lucrari specifice administrarii drumurilor prin atragerea unor surse guvernamentale avand drept rezultat viabilizarea strazilor situate pe drumurile nationale ce strabat municipiul Turda, cresterea sigurantei circulatiei auto si pietonale si fluidizarea acesteia.

DIRECTOR TEHNIC

ing.DARDAI EMIL

SEF SERVICIU

ing.VIRGINIA PETEANU

X