Hotărârea nr. 275 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 18.12.2006;

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2006, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar ec. Ştefănie Tudor;

În baza Raportului de specialitate al Serviciului financiar contabilitate nr. 23856 in 12.12.2006 Conform avizului de specialitate al comisiei nr.1 (pentru buget – finanţe, prognoze economice ) ;

Ţinând seama de prevederile O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, modificată prin Legea nr. 313/2004 şi OUG nr. 9/2005 aprobată şi completată de Legea nr. 114/2005, art. 5, alin.1 şi art. 65, alin. 1 şi 2 şi a prevederilor Legii nr.379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006, a prevederilor art. 38, alin. 1 şi 2, lit. „b” , alin 4 litera „a” , art. 46, alin. 2 şi 5 si art. 120^7 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificarile si completarile ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2006 prin suplimentarea veniturilor si cheltuielilor cu suma de 4.595,05 mii lei, conform anexei 1 pentru venituri si anexei 2 pentru cheltuieli, astfel:

VENITURI :

Cap. 04.02 “Cote si sume defalcate din impozitul pe venit”

Subcapitolul 04.02.04- “Sume alocate de Consiliul Judetean pntru echilibrarea Bugetelor Locale”

– se suplimentează +219,94 mii lei

Cap. 11.02 “Sume defalcate din TVA”

– se suplimenteaza +4.075,11 mii lei

din care:

Subcapitolul 11.02.02- “Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor, municipiilor”

– se suplimenteaza +3.615,07 mii lei

Subcapitolul 11.02.06- “Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea Bugetelor Locale”

– se suplimenteaza +460,04 mii lei

Cap. 42.02 “Subventii de la Bugetul de Stat”

Subcapitolul 43.02.29- “Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar”

– se suplimenteaza +300,00 mii lei

Total influenţe venituri : + 4.595,05 mii lei

În mod corespunzător se suplimentează cheltuielile , cu suma de 4.595,05 mii lei după cum urmează:

CHELTUIELI :

Cap. 65.02 „Invatamant”

– se suplimentează + 3.292,07 mii lei

Cap. 66.02 „Sanatate ”

Subcapitolul 66.02.06.01”Spitale generale”

– se suplimentează + 35,00 mii lei

Cap. 67.02 “Cultura, recreere, religie”

– se suplimenteaza +156,00 mii lei

din care:

Subcapitolul 67.02.03.04 “Institutii publice de spectacole” Pt. Teatru

se suplimenteaza +36,00 mii lei la transferuri

Subcapitolul 67.02.05.01 “Sport”

– se suplimenteaza +106,00 mii lei pentru activitati sportive

Subcapitolul 67.02.06 “ Servicii religioase”

– se suplimenteaza + 4,00 mii lei

Subcapitolul 67.02.50 “Alte servicii in domeniul culturii”
– se suplimenteaza + 10,00 mii lei

Capitolul 68.02 “Asigurari si asistenta sociala”

Subcapitolul 68.02.05.02 “Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati” – Transferuri

se suplimenteaza + 328,00 mii lei, pentru plata drepturilor salariale la asistentii personali

Din cadrul acestui capitol se transfera suma de 110,00 mii lei de la subcapitolul 68.02.05.02 – “Asistenta sociala in caz de invaliditate” la subcapitolele: 74.02.05.01 “Salubritate” – suma de +50,00 mii lei la cheltuieli materiale; 84.02.03.03 “Strazi” – suma de +60,00 mii lei la cheltuieli materiale.

Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”

se suplimenteaza +608,98 mii lei

Subcapitolul 70.02.06 „Iluminat public ”

– se suplimentează + 156,98 mii lei la cheltuieli materiale

Subcapitolul 70.02.50 “ Alte servicii in domeniul locuintelor si serviciilor”

– se suplimenteaza + 452,00 mii lei la cheltuieli materiale

din care:

– capital social Compania Apa Aries +152,00 mii lei

lucrari de cadastru +300,00 mii lei

se diminueaza cheltuieli de capital – 162,00 mii lei

Cap. 74.02 „Protectia mediului”

– se suplimenteaza +225,00 mii lei

Subcapitolul 74.02.05.01 “ Saluritate”

se suplimenteazacheltuieli materiale + 50,00 mii lei

Subcapitolul 74.02.06 “ Canalizarea si tratarea apelor reziduale”

se suplimenteaza – cheltuieli de capital (proiectare) + 175,00 mii lei

Cap. 84.02 „Transporturi si comunicatii”

– se suplimenteaza + 60,00 mii lei

Subcapitolul 84.02.03.03 “ Strazi”

se suplimenteazacheltuieli materiale + 60,00 mii lei

se suplimenteazacheltuieli de capital +162,00 mii lei

Total influenţe cheltuieli: +4.595,05 mii lei

Art. 2 Se modifica lista de investitii prin redistribuirea sumelor disponibile pe capitole si obiective, conform anexei 3

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Turda, Secretarul municipiului Turda, Direcţia venituri şi Serviciul financiar-contabil, Serviciul Public de Asistenta Sociala

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Mircea PARV

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

Nota: Problemele de mai sus au fost analizate si avizate de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 1, prin presedintele acesteia dl. Felezeu Eugen.

 

VOTURI:

Pentru 19

Împotriva –

Abţineri –

Numărul total al consilierilor este 21

Numarul de consilieri prezenti este de 19.

 

APROBAT

PRIMAR,

Ec. ŞTEFĂNIE TUDOR

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA

MUNICIPIUL TURDA

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

NR. 23856 / 12.12.2006

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

 

Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2006 are la bază:

– HG 1655/30.11.2006 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DIN SPATIUL RURAL

 • Adresa 22933 / 15.11.2006 – R.A.T.A.C.- F.L.. Turda – Unitatea de implementare ISPA
 • Adresa 13498 / 23.11.2006 – Consiliul Judetean Cluj
 • Adresa 13873 / 04.12.2006 – Consiliul Judetean Cluj
 • Adresa 14063 / 07.12.2006 – Consiliul Judetean Cluj

Prin hotaririle Consiliului Judetean nr. 216 / 29.11.2006 si 231 / 07.12.2006 s-au alocat urmatoarele sume:

 

VENITURI :

Cap. 04.02 “Cote si sume defalcate din impozitul pe venit”

Subcapitolul 04.02.04- “Sume alocate de Consiliul Judetean pntru echilibrarea Bugetelor Locale”

– se suplimentează +219,94 mii lei

Cap. 11.02 “Sume defalcate din TVA”

– se suplimenteaza + 4.075,11 mii lei

din care:

Subcapitolul 11.02.02- “Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor, municipiilor”

– se suplimenteaza +3.615,07 mii lei

din care:

-cheltuieli de personal pentru invatamant +3.287,07 mii lei

-drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap +328,00 mii lei

Subcapitolul 11.02.06- “Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea Bugetelor Locale”

– se suplimenteaza +460,04 mii lei

Cap. 42.02 “Subventii de la Bugetul de Stat” se suplimenteaza: +300,00 mii lei.

Subcapitolul 43.02.29- “Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar”

– se suplimenteaza +300,00 mii lei

Total influenţe venituri : + 4.595,05 mii lei

Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 47.446,49 mii lei va fi în urma rectificării de 52.041,54 mii lei.

CHELTUIELI :

Cap. 65.02 „Invatamant”

– se suplimentează + 3.292,07 mii lei din care:

-cheltuieli materiale (gradinita 18) + 5,00 mii lei

-chelt. pers. (toate centrele bug.) + 3.287,07 mii lei

Cap. 66.02 „Sanatate ”

Subcapitolul 66.02.06.01”Spitale generale”

– se suplimentează + 35,00 mii lei la cheltuieli materiale

(reparatii Spitalul Municipal)

Cap. 67.02 “Cultura, recreere, religie”

– se suplimenteaza +156,00 mii lei

din care:

Subcapitolul 67.02.03.04 “Institutii publice de spectacole”

se suplimenteaza +36,00 mii lei la transferuri, pentru acoperirea cheltuielilor la Teatrul Municipal

Subcapitolul 67.02.05.01 “Sport”

– se suplimenteaza +106,00 mii lei la cheltuieli materiale pentru acoperirea cheltuielilor pe tipuri de activitati sportive, din care:

– Fotbal + 85,00 mii lei

– Handbal + 5,00 mii lei

Box + 2,00 mii lei

Alte sporturi + 14,00 mii lei

Subcapitolul 67.02.06 “ Servicii religioase”

– se suplimenteaza + 4,00 mii lei – cheltuieli materiale – Biserica Romano Catolica

Subcapitolul 67.02.50 “Alte servicii in domeniul culturii”
– se suplimenteaza + 10,00 mii lei – cheltuieli materiale –

din care:

-Asociatia pensionarilor + 5,00 mii lei

-Targ Craciun + 5,00 mii lei

Capitolul 68.02 “Asigurari si asistenta sociala”

Subcapitolul 68.02.05.02 “Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati” – Transferuri

se suplimenteaza + 328,00 mii lei necesar pentru acordarea drepturilor asistentilor personali pana la sfarsitul anului.

Din cadrul acestui capitol se transfera suma de 110,00 mii lei de la subcapitolul 68.02.05.02 – “Asistenta sociala in caz de invaliditate” la subcapitolul 74.02.05.01 – “Salubritate” +50,00 mii lei si la subcapitolul 84.02.03.03 “Strazi” +60,00 mii lei.

Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”

se suplimenteaza +608,98 mii lei

Subcapitolul 70.02.06 „Iluminat public ”

– se suplimentează + 156,98 mii lei la cheltuieli materiale, pentru acoperirea cheltuielilor cu iluminatul public pe lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2006.

Subcapitolul 70.02.50 “ Alte servicii in domeniul locuintelor si serviciilor”

– se suplimenteaza + 452,00 mii lei la cheltuieli materiale

din care:

– capital social Compania de apa Aries SA +152,00 mii lei

lucrari de cadastru +300,00 mii lei

Cap. 74.02 „Protectia mediului”

– se suplimenteaza +225,00 mii lei

Subcapitolul 74.02.05.01 “ Salubritate”

se suplimenteazachelt materiale + 50,00 mii lei

Subcapitolul 74.02.06 “ Canalizarea si tratarea apelor reziduale”

se suplimenteazachelt de capital + 175,00 mii lei

Cap. 84.02 “Transporturi si comunicatii”

se suplimenteaza + 60,00 mii lei

Subcapitolul 84.02.03.03 “ Strazi”

se suplimenteazachelt materiale + 60,00 mii lei

Total influenţe cheltuieli: + 4.595,05 mii lei

Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 47.446,49 mii lei va fi în urma rectificării de 52.041,54 mii lei.

Fondurile disponibile de la cheltuielile de capital pe capitole si obiective de investitii se redistribuie astfel:

1.Suma ramasa disponibila in valoare de 33,00 mii lei la cap. 51 “Autoritati publice si actiuni externe” de la obiectivele:

 • casa de bani (poz. 5) – 20,00 mii lei
 • instalatie de aer conditionat(poz. 6) – 13,00 mii lei se redistribuie in cadrul aceluiasi capitol dupa cum urmeaza:
 • calculatoare(poz. 1) 10, 00 mii lei
 • softuri specializate (poz.2 ) 23,00 mii lei

2. Suma disponibila in valoare de 20,00 mii lei de la cap. 67 “Cultura, recreere si religie” obiectivul SF reabilitare bazin de inot, se redistribuie in cadrul aceluiasi capitol la obiectivul Fantana arteziana – copertina.

3. Suma ramasa disponibila in valoare de 162,00 mii lei la cap. 70 “Locuinte si servicii de dezvoltare publica” la obiectivele:

 • locuinte N. Teclu containerizate (poz.1) – 40,00 mii lei
 • LTE bloc ANL (2) – 18,00 mii lei
 • Cheltuieli proiectare urbanism (poz.3) – 104,00 mii lei se redistribuie dupa cum urmeaza:

cap. 84.02 “Transporturi” la urmatoarele obiective:

– Semaforizare artera principala de circulatie (poz.4) in suma de 122,00 mii lei.

– RATL dotari mijloace de transport in comun (poz.5) in suma de 40,00 mii lei.

4.Suma disponibila de la cap. 84 “Transporturi si comunicatii”, de la obiectivele:

 • Modernizare str. Clujului (poz.1) – 159,58 mi lei
 • Consolidare str. Sirenei (poz.2) – 30,00 mii lei
 • Consolidare str. Calarasi (poz.3)- 50,00 mii lei se redistribuie la obiectivul Semaforizare artera principala de circulatie (poz.4) in suma de 239,58 mii lei.

Situatia detaliata pe obiective a cheltuielilor de investitii a fondurilor alocate, disponibile si redistribuite este prezentata in anexa 3.

DIRECTOR VENITURI,

Ec. TURCEAN MARIA

CONTABIL ŞEF,

Ec. ADACE DANIELA

X