Hotărârea nr. 275 privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – teren in suprafata de 9 mp, situat în Turda, str. Republicii, nr. 28, către d-na. Luca Aurelia

 

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 17.12.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – teren in suprafata de 9 mp, situat în Turda, str. Republicii, nr. 28, către d-na. Luca Aurelia, proiect elaborat din initiativa d-lui Primar Tudor Stefanie;
Avand in vederea raportul de specialitate al SEPGIS si avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;
In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5, lit. b , art. 123, alin. 3, art. 45, alin. 1 si alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si a Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă trecerea suprafetei de 9 mp, inscris in CF nr. 59890 Turda, nr. cadastral 59890, situat administrativ in municipiul Turda, Piata Republicii, nr. 28, inscris la pozitia nr. 1795 din anexa nr. 5 la HG nr. 969/2002, din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Turda.

Art. 2. Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil – teren, inscris in CF nr. 59890 Turda, nr. cadastral 59890 apartinand domeniului privat al Municipiului Turda, situat in Turda, str. Piata Republicii, nr. 28, in suprafata de 9 mp, catre doamna Luca Aurelia.

Art. 3. Preţul de vânzare stabilit prin raportul de evaluare, parte integrantă din prezenta hotărâre, este de 2185,11 lei.

Art. 4. Cumpărătorul va achita, in termen de 30 zile de la semnarea contractului de vanzare – cumparare, pretul integral.

Art. 5. Contractul de vanzare – cumparare va fi incheiat de Serviciul Evidenta Patrimoniu si GIS.

Art. 6. Facturarea, urmărirea şi încasarea contravalorii contractului se va face de către Directia Economica, prin compartimentul de resort.

Art. 7. Cumpărătorul poate solicita întabularea dreptului de proprietate în C.F. numai după achitarea integrală a preţului. Cheltuielile ocazionate cu intabularea terenului vor fi suportate de cumpărător.

Art. 8. Comunicarea şi îndeplinirea prezentei se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului Municipiului Turda, Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS, Directiei Economice, precum si doamnei Luca Aurelia.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Bichiș Sorin Viorel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Letiţia Mic
VOTURI: pentru 20
împotriva 1
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 21.

X