Hotărârea nr. 276 privind aprobarea scoaterii din domeniul public al municipiului Turda a unei suprafete de 5467 mp teren si punerea acesteia la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Turda

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2014
Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public al municipiului Turda a unei suprafete de 5467 mp teren si punerea acesteia la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Turda, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, dl. Tudor Stefanie;
Avand în vedere raportului de specialitate al SEPGIS si avizul comisiei de
specialitate nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 – republicata, ale HG nr. 890/2005, in temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 1 si alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă scoaterea din domeniul public al Municipiului Turda, pozitia 4, “Drum vicinal, S=11,33 ha” a suprafetei de 5467 mp, respective punerea la dispozitia Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor Turda.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS, Directiei Economice, Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor Turda.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bichiș Sorin Viorel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic
VOTURI: pentru 19
împotriva –
abţineri 2
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 21.

X