Hotărârea nr. 277 privind aprobarea unei documentatii tehnice de dezmembrare a unui imobil situat in municipiul Turda, Piata Centrala – cu acces din strada Gheorghe Lazar – judetul Cluj

 

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2014
Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea unei documentatii tehnice de dezmembrare a unui imobil situat in municipiul Turda, Piata Centrala – cu acces din strada Gheorghe Lazar – judetul Cluj, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, dl. Tudor Stefanie;
Avand în vedere raportului de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea
Teritoriului si Cadastru si avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 1 si alin. 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă documentatia tehnica de dezmembrare a imobilului situate din punct de vedere administrative in intravilanul municipiului Turda, Piata Centrala – cu acces din strada Gheorghe Lazar – judetul Cluj, imobil inscris in CF nr. 60041 Turda (provenita din conversia de pe hartie a nr. Cf vechi 12494 Turda), nr. top. 784/4/4, 785/4/4, avand destinatia “teren si grup sanitar”, in suprafata de 288 mp, proprietara Comuna urbana resedinta Turda, in intregime, cu titlu de drept lege.
Documentatia tehnica a fost intocmita de catre Moldovan Andrei Zoltan si este anexata la prezenta hotarare.
Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bichiș Sorin Viorel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA,
Jr. Paula Letitia Mic

VOTURI: pentru 20
împotriva –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 20.

X