Hotărârea nr. 278 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda

 

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Turda, Ştefănie Tudor cu privire la aprobarea organigramei, statului de funcţii si Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda;
În temeiul prevederilor art. 18 din OUG 162/2013, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei locale şi prevederilor HGR 56/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Turda, d-l Tudor Ştefănie, raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, înregistrat la nr. 28959/09.12.2014, prin care se solicită aprobarea organigramei, statului de funcţii si Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului municipal Turda, precum şi nota justificativa nr. 28258/28.11.2014 si adresa nr. 21348/30.09.2014;
Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, nr. 1 pentru buget-finante, prognoze economice, investitii, nr. 2 pentru administratie publica locala, servicii publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, juridic, ordine publica si aparare si al comisiei nr. 5 pentru invatamant, cultura, sanatate, tineret, sport si turism;
În temeiul prevederilor art. 63 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
În conformitate cu prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 3, art. 45, alin. 1 si alin. 3, precum si ale art. 115, alin. 1, lit. b din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă organigrama, statulul de funcţii si Regulamentul de organizare si functionare a Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda, conform anexelor nr. 1, nr. 2 si nr. 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Viceprimarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda şi Spitalului Municipal Turda.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Bichiș Sorin Viorel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Letiţia Mic
VOTURI: pentru 21
împotriva –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 21.

X