Hotărârea nr. 279 privind acordarea normei de hrana pentru personalul din cadrul Politiei Locale a municipiului Turda

 

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.2014;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea normei de hrana pentru personalul din cadrul Politiei Locale a municipiului Turda, elaborat din initiativa d-lui Primar, Tudor Stefanie;
Avand in vedere raportul de specialitate nr. 5228/04.12.2014 al Serviciului Public Politia Locala Turda prin care se supune aprobarii Consiliului Local al Municipiului Turda acordarea normei de hrana pentru personalul din cadrul Politiei Locale a municipiului Turda;
Luand in considerare avizul comisiilor de specialitate nr. 1, buget finante, prognoze economice, investitii si nr. 2, administratie publica locala, servicii publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, juridic, ordine publica si aparare, ale Consiliului Local al Municipiului Turda;
În conformitate cu prevederile art. XI din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 65/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative si cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/1994, privind drepturile de hrana, pe timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si sigurata nationala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2 si alin. 6, precum si ale art. 115, alin. 1, lit. b ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi ale Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă acordarea normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale a municipiului Turda, incepand cu 1 ianuarie 2015.
Art. 2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda, Directiei Economice şi Serviciului Public Politia Locala Turda.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Bichiș Sorin Viorel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Letiţia Mic

VOTURI: pentru 21
împotriva –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 21.

X