Hotărârea nr. 279 privind vanzarea fara licitatie publica a unui teren ( curte + gradina aferente casei de locuit) in suprafata totala de 1.601 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str.Traian nr.81, catre d-na Bucerzan Georgeta Speranta

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2006;

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui teren ( curte+gradina aferente casei de locuit) in suprafata totala de 1.601 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Traian nr. 81, catre d-na. Bucerzan Georgeta Speranta, elaborat din initiativa d-lui Primar Tudor Stefanie ;

Avand in vederea Raportul de Specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii ;

In temeiul art. 38, alin 2, lit. c, alin 5, lit. b, art. 46, alin. 2^1 si alin. 5, art. 120^7 alin 1 lit “b” din Legea 215/2001 modificata si completata de Legea nr. 286/2006, privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aproba vanzarea fara licitatie publica a unui teren (curte + gradina aferente casei de locuit) in suprafata totala de 1601 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Traian nr. 81, catre dl. Bucerzan Georgeta Speranta.

Art. 2. Pretul de vanzare (fara TVA) este de 12 EURO/mp. adica 19.212 EURO pentru intreaga suprafata vanduta, la care se aplica cota de TVA aferenta revenind de plata suma de 22.862 EURO. Plata se va face in rate lunare egale, timp de 12 luni. La inceputul anului calendaristic suma ramasa de plata se va indexa cu indicele de inflatie.

Art. 3. Facturarea, urmarirea si incasarea contravalorii contractului se va face de catre Directia Economica prin compartimentul de resort.

Art. 4. Cumparatorul poate solicita intabularea dreptului de proprietate in C.F. numai dupa achitarea integrala a pretului. Cheltuielile ocazionate cu intabularea terenului vor fi suportate de cumparator.

Art. 5. Cu comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarul municipiului Turda, Secretarul Municipiului Turda, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Directia Economica, Oficiul Juridic si Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Mircea PARV

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

Nota: Problemele de mai sus au fost analizate si avizate de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 3, prin presedintele acesteia dl. Miclaus Vasile.

 

VOTURI:

Pentru 15

Împotriva 1

Abţineri 4

Numărul total al consilierilor este 21

Numarul de consilieri prezenti este de 20.

 

X