Hotărârea nr. 280 privind aprobarea taxelor din Piata Centrala, Piata Micro III si Obor care se vor practica in anul 2015

Consiliul Local al municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 17.12.2014;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea taxelor din Piata Centrala, Piata Micro III si Obor care se vor practica in anul 2015, elaborat din initiativa d-lui. Primar Tudor Stefanie;
Avand in vederea raportul de specialitate al Serviciului Public Administrare Piete si Obor.
Tinand seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda, pentru buget – finante, prognoze economice, investitii si al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Turda, pentru administratie publica locala, servicii publice, regii, piete, comert, agricultura, asocieri, relatii cu publicul, juridic, ordine publica si aparare;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit b si lit. c, alin. 4, lit. c, alin. 5, lit. a si lit. b, art. 45 alin. 1 si alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si ale Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aproba taxele din Piata Centrala, Piata Micro III si Obor care se vor practica in anul 2015, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Comunicarea si ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarului municipiului Turda, Secretarului municipiului Turda si Serviciului Public Administrare Piete si Obor.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
Bichiș Sorin Viorel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL municipiului TURDA
Jr. Paula Letiţia Mic
VOTURI: pentru 21
împotriva –
abţineri –
Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numarul consilierilor prezenţi este 21.

X