Hotărârea nr. 280 privind vanzarea fara licitatie publica a unui teren ( curte + gradina aferente casei de locuit) in suprafata totala de 1.601 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str.Traian nr.81, catre dl. Bucerzan Calin

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 18.12.2006;

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui teren ( curte+gradina aferente casei de locuit) in suprafata totala de 1.601 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Traian nr. 81, catre dl. Bucerzan Calin, elaborat din initiativa d-lui Primar Tudor Stefanie ;

Avand in vederea Raportul de Specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, pentru urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului si investitii ;

In temeiul art. 38, alin 2, lit. c, alin 5, lit. b, art. 46, alin. 2^1 si alin. 5, art. 120^7 alin 1 lit “b” din Legea 215/2001 modificata si completata de Legea nr. 286/2006, privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aproba vanzarea fara licitatie publica a unui teren ( curte + gradina aferente casei de locuit) in suprafata totala de 1601 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Traian nr. 81, catre dl. Bucerzan Calin.

Art. 2. Pretul de vanzare (fara TVA) este de 12 EURO/mp. adica 19.212 EURO pentru intreaga suprafata vanduta, la care se aplica cota de TVA aferenta revenind de plata suma de 22.862 EURO. Plata se va face in rate lunare egale, timp de 12 luni. La inceputul anului calendaristic suma ramasa de plata se va indexa cu indicele de inflatie.

Art. 3. Facturarea, urmarirea si incasarea contravalorii contractului se va face de catre Directia Economica prin compartimentul de resort.

Art. 4. Cumparatorul poate solicita intabularea dreptului de proprietate in C.F. numai dupa achitarea integrala a pretului. Cheltuielile ocazionate cu intabularea terenului vor fi suportate de cumparator.

Art. 5. Cu comunicarea si indeplinirea prezentei se incredinteaza Primarul municipiului Turda, Secretarul Municipiului Turda, Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Directia Economica, Oficiul Juridic si Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Mircea PARV

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula POPA

Nota: Problemele de mai sus au fost analizate si avizate de Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 3, prin presedintele acesteia dl. Miclaus Vasile.

 

VOTURI:

Pentru 15

Împotriva 1

Abţineri 4

Numărul total al consilierilor este 21

Numarul de consilieri prezenti este de 20.

 

S.U.A.T.

APROBAT

PRIMAR

TUDOR STEFANIE

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

 

1. Obiectul proiectului de hotarare il constituie vanzarea fara licitatie publica a unui teren (curte+gradina ) in suprafata totala de 1601 mp., apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda str. Traian nr.81, catre dl. Bucerzan Calin.

2. Propunerea a fost inaintata Primariei municipiului Turda de catre dl. Bucerzan Calin, domiciliat in Turda str.Traian nr.81 .

3. Acest teren apartine domeniului privat al municipiului Turda , fiind situat in str.Traian nr.81 .Terenul este inscris in CF Turda nr.3282, cu nr. top 2609/2, 2610/2, 2611/2 .

4. Incadrarea in prevederile legale, legislatie, regulament .

Propunerea de vanzare a acestui teren s-a facut in baza Legii nr. 215/2001, a administratiei publice locale modificata si completata cu Legea nr.286/2006 – art. 38, alin 2, lit. c , alin 5, lit. b, art. 46, alin. 5.

Pretul de vanzare (fara TVA) propus de Comisia nr. 3  « Urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, protectia mediului, investitii » este de 12 EURO/mp. adica 19.212 EURO pentru intreaga suprafata vanduta, la care se aplica cota de TVA aferenta revenind de plata suma de 22.862 EURO. Plata se va face in rate lunare egale , timp de 12 luni . La inceputul anului calendaristic suma ramasa de plata se va indexa cu indicele de inflatie.

Plata se va face in rate lunare egale pana in ultima zi lucratoare a lunii pentru care se face plata , dupa aceasta data se percep majorari de intarziere , calculate conform legislatiei in vigoare , pentru fiecare zi de intarziere. Nerespectarea obligatiilor de plata cu inca 30 de zile de la expirarea termenului de plata va duce la rezilierea contractului de vanzare – cumparare.

Avand in vedere specificatiile de mai sus supunem spre aprobarea Consiliului Local vanzarea fara licitatie publica a terenului ( curte + gradina ) in suprafata totala de 1601 mp. , apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str.Traian nr.81 , catre dl. Bucerzan Calin.

Facturarea , urmarirea si incasarea contravalorii contractului se va face de catre Directia economica prin compartimentul de resort.

Cumparatorul poate solicita intabularea dreptului de proprietate in C.F. numai dupa achitarea integrala a pretului. Cheltuielile ocazionate cu intabularea terenului vor fi suportate de cumparator.

ARHITECT SEF

IOSIF DUMITRU

 

Intocmit,

Lucia Parjol

X